Інструкція Інженера з підготовки кадрів I. Загальні положення

20.02.2017

компанії _________________

________________ Ф. В. О.

«___» _________ 20__ року

Посадова інструкція

Інженера з підготовки кадрів

I. Загальні положення

1. Інженер з підготовки кадрів відноситься до категорії фахівців.

2. На посаду:

— інженера з підготовки кадрів призначається обличчя, має вище професійне (технічна або інженерно-економічна) освіта без пред’явлення вимог до стажу роботи або середня професійна (технічна або інженерно-технічна) освіта і стаж роботи на посаді техніка I категорії не менше 3 років або інших посадах, що заміщаються з фахівцями з середньою професійною освітою, не менше 5 років;

— інженера з підготовки кадрів II категорії — особа, яка має вище професійне (технічна або інженерно-економічна) освіта і стаж роботи на посаді інженера по підготовці кадрів або інших інженерно-технічних посадах, що заміщаються фахівцями з вищою освітою, не менш 3 років;

— інженера з підготовки кадрів I категорії — особа, яка має вище професійне (технічна або інженерно-економічна) освіта і стаж роботи на посаді інженера з підготовки кадрів II категорії не менше 3 років;

3. Призначення на посаду і звільнення від неї проводиться наказом директора підприємства за поданням начальника відділу підготовки кадрів.

4. Інженер з підготовки кадрів повинен знати:

4.1. Законодавчі і нормативні правові акти з питань підготовки і підвищення кваліфікації кадрів на виробництві.

4.2. Структуру і штати підприємства, профіль, спеціалізацію і перспективи його розвитку.

4.3. Кадрову політику і стратегію підприємства.

4.4. Основні технологічні процеси виробництва продукції підприємства.

4.5. Форми, види і методи професійного навчання.

4.6. Порядок розроблення планів підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів, навчальних планів та програм, іншої навчально-методичної документації.

4.7. Порядок оформлення договорів з навчальними закладами.

4.8. Порядок складання кошторисів витрат на підготовку і підвищення кваліфікації кадрів і оформлення трудових договорів (контрактів) з викладачами та інструкторами.

4.9. Прогресивні форми, методи і засоби навчання.

4.10. Порядок фінансування витрат на навчання.

4.11. Організацію роботи з профорієнтації і профвідбору.

4.12. Систему оплати праці викладачів та інструкторів.

4.13. Порядок ведення обліку і складання звітності з підготовки і підвищення кваліфікації кадрів.

4.14. Основи педагогіки, соціології, психології і організації праці.

4.15. Основи трудового законодавства.

4.16. Основи економіки, організації виробництва, праці і управління.

4.17. Правила і норми по охороні праці, техніці безпеки, виробничої санітарії, пожежної безпеки.

5. Інженер з підготовки кадрів підпорядковується безпосередньо начальнику відділу підготовки кадрів.

6. На час відсутності інженера з підготовки кадрів (відрядження, відпустка, хвороба, тощо) його обов’язки виконує особа, призначена в установленому порядку. Дана особа набуває відповідних прав і несе відповідальність за якісне та своєчасного виконання покладених на нього обов’язків.

II. Посадові обов’язки

Інженер з підготовки кадрів:

1. Організовує професійне навчання робітників і підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів (підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації робочих кадрів на виробництві, в середніх професійних навчальних закладах, економічне навчання, практичне навчання учнів молодих спеціалістів у період проходження ними стажування, а також виробничої практики студентів і учнів).

2. Виходячи з потреби підприємства у кваліфікованих кадрах та з урахуванням вимог ринкової економіки, розробляє проекти перспективних і поточних планів підготовки кадрів, підвищення кваліфікації і майстерності працюючих з необхідними розрахунками та обґрунтуваннями.

3. Установлює контакти з навчальними закладами, оформлює договори на підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації працівників підприємства.

4. Складає графіки направлення керівних працівників і фахівців у навчальні заклади для підвищення кваліфікації відповідно до укладених договорів, контролює їх виконання.

5. Бере участь у роботі з професійної орієнтації молоді, а також у розробленні навчально-методичної документації (навчальних планів і програм професійного розвитку, посібників і рекомендацій, розкладів занять навчальних груп тощо).

6. Здійснює керівництво навчально-методичною роботою з усіх видів і форм підготовки і підвищення кваліфікації кадрів на виробництві.

7. Підбирає кадри викладачів та інструкторів з числа спеціалістів і висококваліфікованих працівників з наступним затвердженням їх в установленому порядку, комплектує навчальні групи.

8. Контролює систематичність і якість проведених занять, успішність учнів, додержання строків навчання, виконання навчальних планів і програм, правильність ведення встановленої документації.

9. Виконує роботу із забезпечення навчального процесу необхідною методичною літературою, а також оснащення навчальних і методичних кабінетів обладнанням, технічними засобами навчання, інвентарем, наочними посібниками, а також упровадження у навчальний процес автоматизованих засобів і сучасних активних методів навчання.

10. Бере участь у проведенні підсумкових занять, екзаменів, кваліфікаційних проб, конкурсів професійної майстерності робітників.

11. Організовує лекції і доповіді, проведення семінарів і консультацій з метою підвищення рівня професійної підготовки наставників, викладачів та інструкторів.

12. Готує трудові договори (контракти) з викладачами та інструкторами, складає кошториси витрат на підготовку і підвищення кваліфікації кадрів, оплату праці за навчання кадрів і керівництво виробничою практикою, контролює правильність використання коштів на ці цілі.

13. Бере участь у здійсненні контролю за відвідуванням занять і успішністю працівників, які навчаються на курсах і в навчальних закладах без відриву від виробництва, підготовкою та підвищенням кваліфікації фахівців у системі середньої та вищої професійної освіти, а також інститутів та курсів підвищення кваліфікації.

14. Бере участь в організації роботи кваліфікаційних комісій і навчально-методичної ради підприємства з професійного навчання робітників на виробництві, реалізації їх рішень, розробленні заходів, що сприяють зростанню продуктивності праці за рахунок підвищення кваліфікації і майстерності працівників.

15. Постійно вдосконалює форми і методи професійного навчання і підвищення кваліфікації кадрів на виробництві, узагальнює та розповсюджує передовий досвід у цій галузі.

16. Аналізує якісні показники результатів навчання та його ефективність (зміни професійно-кваліфікаційного і посадового складу працівників, зростання продуктивності праці, заробітної плати тощо), веде встановлену звітність.

III. Права

Інженер з підготовки кадрів має право:

1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.

2. Вносити на розгляд керівництва пропозиції по вдосконаленню роботи, пов’язаної з передбаченими цією посадовою інструкцій обов’язками.

3. Повідомляти безпосередньому керівнику про всі виявлені у процесі виконання своїх посадових обов’язків недоліках у виробничій діяльності підприємства (його структурних підрозділах) і вносити пропозиції щодо їх усунення.

4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів підприємства та фахівців інформацію та документи, необхідні для виконання його посадових обов’язків.

5. Залучати фахівців усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо немає — то з дозволу керівництва).

6. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним його посадових обов’язків і прав.

IV. Відповідальність

Інженер з підготовки кадрів несе відповідальність:

1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, передбачених справжньою посадовою інструкцією — в межах, визначених чинним трудовим законодавством Російської Федерації.

2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності — в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством Російської Федерації.

3. За спричинення матеріального збитку — в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством Російської Федерації.

Начальник відділу підготовки кадрів:

____________________/Ф.В. О./ «__»__________20__ р.

Короткий опис статті: посадова інструкція інженера з охорони праці в навчальному закладі

Джерело: Інструкція Інженера з підготовки кадрів I. Загальні положення

Також ви можете прочитати