Інструкція з охорони праці головного інженера підприємства, Корисно знати

20.02.2017

Давно хочеш дізнатися про Інструкція з охорони праці головного інженера підприємства — корисні відомості.

Відстань по горизонталі між виступаючими частинами крана та штабелями вантажів або будівлями, розташованими на висоті 2 м від рівня робочого майданчика, має бути не менше 700 мм, а на висоті більше 2 м — не менше 400 мм. Погоджує з органами, які здійснюють технічний нагляд, питання, пов’язані з установленням, випробуванням та реєстрацією устаткування на будівельних майданчиках. Також Ви можете завантажити бланк заявки, заповнити його та надіслати до нас факсом 8 8639 21-20-84. Код професії за класифікатором професій — 3152. Вимагає призупинення виробничих операцій, виконуваних в порушення техніки безпеки на підприємстві. Правила проведення протиаварійних тренувань працівників електричних станцій і мереж Міненерго України. Навчальний центр повинен мати Ліцензію на право ведення освітньої діяльності за напрямом «Охорона праці» та акредитацію на навчання з питань охорони праці. Очолює роботу з поліпшення і здешевлення проектно-вишукувальних робіт, удосконалення організації виробництва і впровадження прогресивних методів будівництва, скороченню витрат на здійснення будівельних робіт і підвищенню якості, а також скорочення термінів їх проведення. Перед початком роботи слюсар з ремонту котельного обладнання повинен: -надіти полагающую за нормами спецодяг і спецвзуття, привести їх в порядок; -заправити вільні кінці одягу так, щоб вона звисала; -встановити послідовність виконання операцій; -оглянути своє робоче місце, перевірити стан стелажів та піддонів; -перевірити наявність і справність інструменту, вимірювальних приладів, шаблонів, а також наявність їх на стелажах і ремонтних установках запасних частин і матеріалів; -перевірити роботу электротельфера, справність кінцевих вимикачів;. Давно хочеш дізнатися про Посадові інструкції по техніці безпеки і охороні праці — додано на прохання Валерія Руппель. Згідно з «Типовими галузевими нормами безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту» стропальщику необхідно використовувати: — комбінезон бавовняний для захисту від загальних виробничих забруднень і механічних впливів, або комбінезон із змішаних тканин для захисту від загальних виробничих забруднень і механічних впливів — 1 на рік, — черевики шкіряні з жорстким підноском, — 1 пара на рік, — рукавиці комбіновані або рукавички з полімерним покриттям, — 12 пар на рік, — каска захисна до зносу, — жилет сигнальний 2 класу захисту, — 1 на рік, на зовнішніх роботах взимку додатково: — куртка на утеплювальній прокладці — 1 на 3 роки, — брюки на утеплювальній прокладці — 1 на 3 роки, — валянки з гумовим низом або чоботи шкіряні утеплені, — 1 пара на 3 роки.

Доповідає керівництву РЕМ про всі розбіжності, що виникли між ним і майстрами підрозділів. Робочі місця і проходи до них слід утримувати в чистоті, не допускаючи захаращення їх запасними частинами, знятими деталями з компресора. Головний інженер по будівництву призначається на посаду і звільняється від посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора підприємства. За дорученням керівництва РЕМ представляти РЕЗ в державних та громадських установах при розгляді питань охорони праці. Про всі порушення виробничого процесу слюсар повинен повідомити старшому прийомоздавачу. За нещасні випадки, що сталися під час виробництва робіт, несуть відповідальність ті особи, які своїми розпорядженнями, діями чи бездіяльністю не виконали свої посадові обов’язки з охорони праці або не прийняли належних заходів для запобігання нещасного випадку. В даному розділі представлені інструкція з охорони праці для вчителів фізкультури, а також для учнів, які займаються на уроках фізичної культури футболом, баскетболом, волейболом, гімнастикою, легкою атлетикою. При чисельності працівників понад 500 осіб застосовується посаду додаткового заступника керівника головного інженера підприємства — заступника з охорони праці, звільненого від інших обов’язків. Приступити до гасіння пожежі наявними первинними засобами пожежогасіння, якщо це не загрожує життю, в іншому випадку — приступити до евакуації людей з небезпечної зони, евакуюватися самому.

У посвідченні про перевірку знань таких робочих повинні бути зроблені записи про присвоєння їм кваліфікації стропальника і допуск до стропальным робіт. Недостовірну інформацію про стан виконання планів робіт з питань, вхідним у його компетенцію. Вимоги безпеки по закінченні роботи 5. При чисельності працівників понад 500 осіб застосовується посаду додаткового заступника керівника головного інженера підприємства — заступника з охорони праці, звільненого від інших обов’язків. Інструкція з охорони праці при роботі на компресорній установці 1. Забезпечує своєчасну підготовку технічної документації креслень, специфікацій, технічних умов. Вступати у взаємини з підрозділами сторонніх установ і організацій для вирішення оперативних питань виробничої діяльності, що входять до компетенції Головного інженера по будівництву. ПДВ не обкладається відповідно до п.

Основи адміністративної роботи, педагогіки та психології. Недостовірну інформацію про стан виконання планів робіт з питань, вхідним у його компетенцію. Завдання: Здійснення контролю за додержанням на підприємстві і в його підрозділах законодавчих і інших нормативних правових актів по охороні праці і техніці безпеки. Різкий рух рукою праворуч і ліворуч на рівні пояса, долоня повернута вниз. Відноситься до не електротехнічного персоналу і повинен мати 1-шу кваліфікаційну групу допуску з електробезпеки; 1.

Інженер з охорони праці здійснює контроль: — проходження медогляду персоналом підрозділу; — стану експлуатації устаткування і якості проведених ремонтів, оформлення документації; — якості опрацювання нормативних документів у підрозділі; — виконання заходів з наказів, актів, приписів; — виконання затверджених програм навчання і графіків здачі іспитів; — організації безпечного виробництва робіт на робочих місцях у підрозділі; — правильності оформлення нарядів допусків; — наявності документації з охорони праці в підрозділах РЕЗ, її комплектність, відповідність її нормативним вимогам; — організації в підрозділах РЕЗ роботи з персоналом, подання працівникам встановлених пільг і компенсацій за умовами праці; — дотримання чинного законодавства, інструкцій, правил і норм з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежного захисту і охорони навколишнього середовища в підрозділах РЕЗ; — стану запобіжних пристосувань і захисних засобів їх наявність і своєчасність випробування; — своєчасності випробувань, перевірок і правильну експлуатацію балонів для зріджених газів та іншого обладнання; — наявності у персоналу посвідчень про перевірку знань, наявність і своєчасність внесення до них відповідних записів; — відповідності порядку та оформлення інструктажів з охорони праці,ПБ,ТР специфіці виконуваних робіт і вимогам «Положення про навчання з питань охорони праці». Брати участь у підготовці проектів наказів, інструкцій, указівок, а також кошторисів, договорів і інших документів, пов’язаних з виробничою діяльністю підприємства. Основи адміністративної роботи, педагогіки та психології. Організує розробку і реалізацію планів впровадження нової техніки і технології, проведення організаційно-технічних заходів, науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт. По закінченні навчання і результатів перевірки знань з охорони праці видається кваліфікаційне Посвідчення терміном на 3 три роки. Приймати їжу слід тільки в їдальнях, буфетах або спеціально відведених для цього кімнатах, які мають відповідне обладнання. При обв’язці та зачіплюванні вантажу стропальщику забороняється: — проводити зачіпку залізобетонних і бетонних виробів за пошкоджені петлі; — підводити руки під вантаж при його обв’язку; — забивати штир гак стропа і монтажні петлі залізобетонних виробів; — поправляти вітки стропів на вазі ударами молотка, ломом або іншими предметами; — використовувати при зачіплюванні обв’язку і великогабаритних вантажів приставні драбини, в таких випадках слід застосовувати приставні площадки; — виробляти строповку вантажу, засипаного землею, примерзлого до землі, заложеннного вантажами, залитого бетоном і т.

Забезпечення персоналу засобами захисту і контроль своєчасності випробування використовуваних захисних засобів. Основні технологічні процеси виробництва продукції підприємств. При виникненні пожежі стропальник повинен повідомити про подію фахівця, відповідального за безпечне виробництво робіт із застосуванням ПС, при необхідності викликати пожежну охорону по телефону 101, 112. Інструкція з надання першої допомоги потерпілим у зв’язку з нещасними випадками при обслуговуванні енергетичного обладнання. Основними завданнями служби охорони праці є: організація і координація роботи з охорони праці на підприємстві; контроль за дотриманням законодавчих та інших нормативно-правових актів по охороні праці працівниками підприємства; удосконалення профілактичної роботи по попередженню виробничого травматизму, професійних і виробничо-обумовлених захворювань і поліпшенню умов праці; консультування роботодавця і працівників з питань охорони праці. Правила експлуатації електрозахисних засобів. У зв’язку з виробничою необхідністю Головний інженер з будівництва може виїжджати в службові відрядження в т. Виконує розпорядження, отримані від керівництва РЕМ, СРС, СОТ, а також безпосередньо директора підприємства електричних мереж і головного інженера. Головний інженер здійснює керівництво технічними службами підприємства.

Короткий опис статті: посадова інструкція інженера з охорони праці підприємства Відповідальність за порушення вимог охорони праці У відповідності зі ст. Забороняється допускати жінок проводити очищення поверхонь нагріву в топці і газоходах.

Джерело: Інструкція з охорони праці головного інженера підприємства — Корисно знати

Також ви можете прочитати