Латинські слова, крилаті вирази вислови на латині

20.02.2017

Крилаті латинські вирази — про латиною та латинських словах.

У світі латинська мова по праву вважається одним з найбільш древніх індоєвропейських мов, а з’явилася латинь у середині II тисячолітті до нашої ери. До слова — основою багатьох сучасних мов, насамперед європейських, послужив латинська мова. Багато латинські слова мають походження в європейських мовах.

Латинь — пропонуємо вам дізнатися про латині, слова походять від латинської мови, прочитайте крилаті латинські вирази, слова і вислови. worldluxrealty.com/node/2801

На початку XIX століття латинська мова поступово припинив використовуватися в широкому вжитку. У сучасному світі латину застосовують в католицькій церкві, насамперед, як міжнародної мови науки, а також в якості міжнародної суспільно-політичної та наукової термінології.

Переклад з російської мови на латинську мову, може бути дуже простим, а іноді досить складним. Хоча російська мова і латинська — схожі, а по своїй морфології, мають досить багато спільного, переклад в деяких випадках може бути утруднений різними винятками, відступами від правил, як і запозиченими з інших мов словами.

Також істотним у перекладі може бути те, на латину якого історичного періоду здійснюється переклад. Істориками виділені наступні типи латинської мови: архаїчна, класична і пост класична латинь, а ще пізня, літургійна і народна латинь. У кожен період часу, латинська мова характеризується своїми особливостями.

Латинська мова, крилаті латинські вирази і вирази

Латинські слова, крилаті вирази вислови на латині

Латини — вирази та висловлювання

Ab absurdo — від протилежного (метод докази)

Ab exterioribus ad interiora — від зовнішнього до внутрішнього

Ab hoc et ab hoc — так і сяк, без толку, до речі і недоречно

Abiit, excessit, evasit, erupit — пішов, зник,врятувався, біг (Цицерон)

Ab imo pectore — з повною щирістю, від душі

Ab incunabulis — з колиски, з самого початку

Ab initio — з виникнення, від початку

Ab origine — з самого початку, з азів

Ab ovo — з початку (досл. з яйця)

Ab ovo usque ad mala — від початку до кінця (Горацій) (досл. від яйця до яблук; у римлян обід починався з яєць, кінчався яблуками)

Absque omni exceptione — без всякого сумніву

Ab urbe condita — від заснування Риму

Abusus in Baccho — зловживання вином

А contrarіo — доводити від протилежного

Acta diurna — події дня, хроніка

Actum atque tractatum — зроблено і обговорено

Ad absurdum — приведення до безглуздим висновку

Ad avisandum — для попереднього повідомлення

Ad cogitandum et agendum homo natus est — для думки і дії народжена людина

Ad disputandum — для обговорення

Ad exemplum — за зразком; для прикладу

Ad extra — до крайньої міри

Ad fontes — звертатися до джерел, до оригіналів

Ad gloriam — на славу

Ad hoc — до цього, для даного випадку, для цієї мети

Ad hominem — стосовно до людини

Ad honores — заради пошани

Ad Kalendas Graecas — на невизначений термін, ніколи: рос.- після дощику в четвер (досл. до грецьких календ, яких у греків не було)

Ad patres — до праотців, померти

Ad referendum — для доповіді

Ad rem — по суті справи, до справи

Ad tertium — в-третіх

Ad unguem — до нігтика, до точності

Ad usum — для використання, для вживання

Ad usum externum — для зовнішнього застосування

Ad usum internum — для внутрішнього застосування

Ad usum proprium — для власного вживання

Ad valorem — no гідно

Ad vocem — до речі помітити

Aequo animo — байдуже, терпляче

Alea jacta est — жереб кинуто; прийнято безповоротне рішення (Юлій Цезар)

Alias — по-іншому, інакше, крім того.

Alibi — в іншому місці

Aliena vitia in oculis habemus, а tergo nostra sunt — чужі вади у нас на очах, наші — за спиною; в чужому оці соломинку ти бачиш, в своєму і колоди не помічаєш

А linea — з нового рядка

Alma mater — годуюча мати, мати-годувальниця (шанобливо про навчальний заклад)

Altera pars — інша (противна сторона

Alter ego — мій двійник, інший я

Amat victoria curam — перемога любить старанність (піклування)

Amicus certus in re incerta cernitur — вірний друг пізнається у біді

Amicus humani generis — один роду людського

Amicus Plato, sed magis amica veritas — мені доріг Платон, але істина ще дорожче; правда понад усе (досл. друг-Платон, але істина дорожче) (Аристотель)

Amor tussisque non celantur — любов і кашель не приховаєш

Anni currentis (а. с.) — цього (поточного) року

Anni futuri (а. f.) — майбутнього року

Antiquo more — за старовинним звичаєм

А pedibus usque ad caput — з ніг до голови

Арertо libro — з листа, без підготовки

А posteriori — виходячи з досвіду, на підставі досвіду

А prima facie — на перший погляд

А priori — заздалегідь, до досвіду, без перевірки, незалежно від досвіду

Arbor vitae — дерево життя

Argumentum ad ignorantiam — аргумент, розрахований на необізнаність співрозмовника

Ars longa, vita brevis est — галузь науки безмежна, а життя коротке, мистецтво довговічне, а життя коротке (Гіппократ) (коментар)

Ars Phoebea — сонячне (лікарська) мистецтво

Arte — майстерно, майстерно worldluxrealty.com/node/2801

Arte et humanitate, labore et scientia — мистецтвом і людинолюбством, працею і знанням

А solis ortu usque ad occasum — від сходу сонця до заходу

Audaces fortuna juvat — сміливим доля допомагає (Вергілій)

Audiatur et altera pars — слід вислухати й іншу сторону (необхідно вислухати обвинуваченого й обвинувача)

Auferte malum ех vobis — викорените (исторгните) зло із середовища вашої

Аигеа mediocritas — золота середина

Auscultare disce — вчись (уважно) слухати

Aut Саеѕаг, aut nihil — все, або нічого; або Цезар, або ніщо

Aut vincere, aut mori — перемога або смерть; перемогти або померти

гага Avis — рідкісна птиця, рідкість

Beata stultica — блаженна дурість

Beatitudo поп est virtutis praemium, sed ipsa virtus — щастя не в нагороду за доблесть, а в самій доблесті (Спіноза)

Bellum frigidum — холодна війна

Benedicite! — в добрий час!

Bis — двічі

Bis dat, qui cito dat — хто швидко дає, той двічі дасть; подвійно дає той, хто дає швидко (Публілій Сір)

Вопа fide — довірливо, щиро; добросовісно; гідним чином

Вопа mente — з добрими намірами

Brevi manu — без зволікань, без формальностей (досл. короткою рукою)

Brevis esse laboro, obscurus fiо — якщо я намагаюся бути коротким, я стаю незрозумілим

Capiat qui сареге potest — лови, хто може зловити

Сагре diem — лови день; користуйся кожним днем; не відкладай на завтра те, що повинен зробити сьогодні (Горацій)

Castigare ridendo mores — сміхом виправляти звичаї

Casu — випадково

Casus — випадок

Casus belli — привід до війни, до конфлікту

Causa causalis — причина причин, головна причина

Cave! — будь обережний! Остерігайся!

Cessante causa, cessat effectus — з припиненням причини припиняється дія

Сеterа desiderantur — про решту залишається тільки бажати

Ceteris paribus — при інших рівних умовах

Chirurgus mente prius et oculis agat, quam armata manu — нехай хірург перш діє розумом і очима, а потім — озброєної (скальпелем) рукою

Circulus vitiosus — порочне коло

Cis — по цю сторону

Citato loсо — в цитованому місці, там же

Citius, altius, fortius! — швидше, вище, сильніше! (девіз олімпійських ігор)

Cogito, ergo sum — я мислю, отже, існую (Декарт)

Cognomine — за покликанням

Cognosce te ipsum — пізнай самого себе

Con amore — з любов’ю

Concordia parvae res crescunt, discordia maximae dilabuntur — за згодою малі справи зростають, при незгоді великі справи руйнуються (Гай Саллюстий Крисп)

Concordia victoriam gignit — згода породжує перемогу

Conditio sine qua non — обов’язкова умова

Confer! — дивись! Порівняй! (посилання у наукових роботах)

Confessio extrajudicialis in se nulla est; et quod nullum est, піп potest adminiculari — позасудові визнання самі по собі нічого не варті, а те, що нічого варто, не може служити опорою

omnium Consensu — з загальної згоди

Consuetudo est аlterа natura — звичка — друга натура

Consumor aliis inserviendo — служачи іншим, расточаю себе; світячи іншим, згораю сам

Contraria contrariis curantur — протилежне лікується протилежним

Contra spem — всупереч очікуванню

Contra spem spero — сподіваюся всупереч очікуванню

Contra vim mortis поп est medicamen in hortis — проти сили смерті в городах (садах) немає ліків

Copia verborum — багатослівність

Coram populi — в присутності народу

Corpus delicti — склад злочину; речовий доказ

Credo — вірую

Cui bono? Cui prodest? — кому добре? Хто від цього виграє? (Л. Кассій Лонгін Равилла)

Cujusvis hominis est errare; nullius, nisi insipientis in errore perseverare — кожній людині властиво помилятися, але тільки глупцу властиво упиратися в помилку (Цицерон)

Cum grano salis — з крупинкою солі; дотепно, з розумом, з застереженнями

Currente calamo — наспіх (досл. побіжним пером)

Curriculum vitae — життєпис, короткі відомості про життя, біографія (досл. біг життя)

De actu et visu — за досвідом і спостереженнями

Debes, ergo potes — має, значить можеш

Debito tempore — у належний час

De die in diem — з дня на день

De (ех) nihilo nihil — з нічого — ніщо; ніщо не виникає з нічого (Лукрецій)

De facto — фактично, на ділі

De gustibus et coloribus (non) est disputandum — про смаки і кольори (не) сперечаються

Dе jure — юридично, по праву

De lana caprina — про дрібниці (досл.; про козячої вовни)

De lingua slulta incommoda multa — з-за порожніх (дурних) слів бувають великі неприємності

De mortuis aut bene aut nihil — про померлих не лихословити (досл.; про мертвих або добре, або нічого)

De non apparentibus et non existentibus eadem ratio est — ставлення до неявившимся та до неіснуючих однаково

Desiderata — побажання, наміри

Des partem leonis — віддай левову частку

Detur digniori — так буде дано гідному

Deus ex machina — несподіване втручання (досле.; бог з машини) (Сократ)

Devictus beneficio — переможений благодіянням

De visu — власні очі, своїми очима, як очевидець

Diagnosis ех juvantibus — діагноз на підставі допомагають коштів

Dictum — factum — сказано — зроблено

Dies diem docet — щодня вчить

Difficile est proprie mathematica dicere — добре висловити загальновідомі істини важко (Горацій)

Dimicandum — треба боротися

Dimidium facti, qui соeрit, habet — початок-половина справи

Discernit sapiens res, quas confundit asellus — розумний може розібратися в питаннях, які осел заплутує

Disce, sed а doctis, indoctos bononiae doceto — у знаючих вчися, а незнаючих сам вчи

Divinum opus sedare dolorem — божественне справу — заспокоювати біль (коментар)

Dixi — сказав; все сказано, додати нічого

Dixi et animam levavi — я сказав і полегшив свою душу (заспокоїв совість)

Docendo discimus — навчаючи, ми самі вчимося

Do manus — даю руки, тобто ручаюся

Dones eris felix, multos numerabis amicos — поки щасливий будеш, буде багато друзів у тебе (Овідій)

Do ut des — даю, щоб ти дав

Do ut facias — даю, щоб ти зробив

Dulce et decorum est pro patria mori — приємно і почесно померти за вітчизну (Горацій)

Dum docent, discunt — навчаючи, вчаться

Dum spiro, spero — поки дихаю — сподіваюся

Duobus litigantibus tertius gaudet — двоє б’ються, третій радіє

Duos lepores insequens, neutrum cepit — за двома зайцями поженешся, жодного не зловиш

Dura lex, sed lex — закон суворий, але це закон; закон є закон

Edimus, ut vivamus; поп vivimus, ut edamus — ми їмо щоб жити, а не живемо, щоб їсти

Е fructu arbor cognoscitur — по плоду пізнається дерево (яблуко від яблуні недалеко падає)

Elephantum ех musca facis — робиш з мухи слона

Ео ipso — внаслідок цього, тим самим

Epistula поп erubescit — папір не червоніє, папір усе терпить (Цицерон)

Errare humanum est — людині властиво помилятися

Короткий опис статті: висловлювання на латині про медицину В світі латинська мова по праву вважається одним з найбільш древніх індоєвропейських мов, а з’явилася латинь у середині II тисячолітті до нашої ери… латинські, латинь, слова, вирази, крилаті, походження, вислови

Джерело: Латинські слова — крилаті вирази вислови на латині

Також ви можете прочитати