Посадова інструкція інженера з нормування праці, (2015)

20.02.2017

Посадова інструкція інженера з нормування праці

Права Інженер з нормування праці має право 4.1. Постанови, розпорядження, накази, методичні і нормативні матеріали з організації, нормування і оплати праці.

за недотримання правил і норм охорони праці і пожежної безпеки, правил внутрішнього трудового розпорядку; 5.8. Вивчає передовий вітчизняний і зарубіжний досвід у сфері організації, нормування та оплати праці і використовує його у своїй роботі.

Вивчає рівень виконання норм, досліджує безпосередньо на робочих місцях ступінь і причини відхилень фактичних витрат праці від нормативних, бере участь у підготовці пропозицій щодо створення необхідних умов для опанування всіма працівниками норм трудових витрат. Положення про преміювання, тарифно-кваліфікаційні довідники та інші нормативні і методичні матеріали, порядок розроблення календарних планів перегляду норм і організаційно-технічних заходів по підвищенню продуктивності праці, планів організації праці, завдань із зниження трудомісткості виробів. Складає повідомлення про зміни затверджених норм трудових витрат і розцінок.

вивчає рівень виконання норм, досліджує безпосередньо на робочих місцях ступінь і причини відхилень фактичних витрат праці від нормативних, бере участь у підготовці пропозицій щодо створення необхідних умов для опанування всіма працівниками норм трудових затрат; 3.11. Інженер з нормування праці підпорядковується безпосередньо начальнику відділу організації і оплати праці. Функції інженера з нормування праці покладаються наступні функції 2.1.

справжньою посадовою інструкцією. Запитувати особисто або за дорученням керівництва підприємства від керівників підрозділів та фахівців інформацію та документи, необхідні для виконання його посадових обов’язків.контролювати дотримання трудового законодавства, положень та інструкцій з питань праці і заробітної плати; 4.3.за невиконання завдань по зниженню трудомісткості, впровадженню технічно обґрунтованих норм на обслуговуваній дільниці; 5.6.

контролює правильність застосування в підрозділах організації нормативних матеріалів з праці розрядів робіт, розцінок, тарифних сіток та ставок під час оформлення первинних документів з обліку виробітку, простоїв, доплат за наявності відхилень від нормальних умов праці і т.п.; 3.16. єдину систему технологічної документації; 1.5.6. На посаду інженера з нормування праці призначається особа, що має вищу технічну або інженерно-економічну освіту, без вимог до стажу роботи або середня спеціальна освіта і стаж роботи на посаді техніка з нормування праці I категорії не менше 3 років або інших посадах, що заміщаються фахівцями з середньою спеціальною освітою, не менш 5 років; інженера з нормування праці II категорії — особа, яка має вищу технічну або інженерно-економічну освіту та стаж роботи на посаді інженера з нормування праці або в інших посадах, заміщаються фахівцями з вищою професійною освітою, не менш 3 років; інженера з нормування праці I категорії — особа, яка має вищу технічну або інженерно-економічну освіту та стаж роботи на посаді інженера з нормування праці II категорії не менше 3 років.

Вимоги раціональної організації праці під час розроблення технологічних процесів, режимів виробництва. наказами та розпорядженнями керівника організації безпосереднього керівника; 1.4.4. Посадова інструкція інженера з нормування праці

Бере участь у розробленні заходів із зниження трудомісткості продукції, у виявленні резервів зростання продуктивності праці за рахунок підвищення якості нормування, розширення сфери нормування праці робочих-почасовиків і службовців, з усунення втрат робочого часу та поліпшення його використання, в підготовці пропозицій з вдосконалення систем оплати праці, матеріального і морального стимулювання працівників. постанови, розпорядження, накази, методичні і нормативні матеріали з організації, нормування і оплати праці; 1.5.2. за неправильність застосування чинних положень з оплати праці робітників; 5.7.

Веде облік кількості, складу і рівня виконання норм трудових витрат, виконання завдань із зниження трудомісткості виробів, застосування технічно обґрунтованих норм, а також економічного ефекту від їх впровадження. контроль за виконанням норм, правильністю застосування в організації нормативних матеріалів з праці; 2.3. Керівник структурного підрозділу ___________ _____________________ підпис ініціали, прізвище Погоджено Начальник юридичного відділу Юр Про __________ ______________________ підпис ініціали, прізвище дата Начальник відділу організації праці та заробітної плати ООТи З __________ ______________________ підпис ініціали, прізвище дата З інструкцією ознайомлений ___________ _____________________ підпис ініціали, прізвище дата р.

Відповідальність Інженер з нормування праці несе відповідальність 5.1. вимагати від керівництва організації допомоги у виконанні посадових обов’язків; 4.7.

Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні своїх посадових прав і обов’язків.

Інженер з організації та нормування праці. — Inzhenery.su

Посадова інструкція інженера з нормування праці. Оцінка: 68 / 100 Всього: 230 оцінок.

Інші новини по темі:

Короткий опис статті: посадова інструкція інженера з охорони праці підприємства

Джерело: Посадова інструкція інженера з нормування праці — (2015)

Також ви можете прочитати