Посадова інструкція інженера з охорони праці

16.09.2015

Пошук посадових інструкцій
Посадова інструкція інженера з охорони праці

I. Загальні положення

 1. Справжня посадова інструкція визначає функціональні обов’язки, права і відповідальність Інженера по охороні праці.
 2. Інженер з охорони праці призначається на посаду і звільняється від посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора підприємства.
 3. Інженер з охорони праці підпорядковується безпосередньо__________________________.
 4. На посаду Інженера з охорони праці призначається особа, яка має:

— Інженер з охорони праці I категорії: вища професійна (технічна) освіта і стаж роботи на посаді Інженера з охорони праці II категорії не менше 3 років;

— Інженер з охорони праці II категорії: вища професійна (технічна) освіта і стаж роботи на посаді Інженера з охорони праці або інших інженерно-технічних посадах, що заміщаються фахівцями з вищою професійною освітою, не менш 3 років;

— Інженер з охорони праці: вище професійне (технічне) освіту без пред’явлення вимог до стажу роботи або середня професійна (технічна) освіта і стаж роботи на посаді техніка I категорії не менше 3 років або інших посадах, що заміщаються фахівцями з середньою професійною (технічною) освітою, не менше 5 років.

 • Інженер з охорони праці повинен знати:

  — законодавчі і нормативні правові акти, методичні матеріали з питань охорони праці;

  — основні технологічні процеси виробництва продукції підприємства;

  — методи вивчення умов праці на робочих місцях;

  — організацію роботи з охорони праці;

  — систему стандартів безпеки праці;

  — психофізіологічні вимоги до працівників виходячи з категорії важкості робіт, обмеження застосування праці жінок, підлітків, робітників, переведених на легку працю;

  — особливості експлуатації устаткування, яке застосовується на підприємстві;

  — правила і засоби контролю відповідності технічного стану устаткування вимогам безпечного ведення робіт;

  — передовий вітчизняний і зарубіжний досвід з охорони праці;

  — методи і форми пропаганди та інформації з охорони праці;

  — порядок і строки складання звітності про виконання заходів з охорони праці;

  — основи економіки, організації виробництва, праці і управління;

  — основи трудового законодавства.

 • У період тимчасової відсутності Інженера з охорони праці його обов’язки покладаються на___________________________.
 • _____________________________________________________________________.
 • _____________________________________________________________________.
 • II. Функціональні обов’язки

  Функціональні обов’язки Інженера з охорони праці визначені на основі й у обсязі кваліфікаційної характеристики за посадою Інженера з охорони праці і можуть бути доповнені, уточнені при підготовці посадової інструкції виходячи з конкретних обставин.

  Інженер з охорони праці:

  1. Здійснює контроль за додержанням у підрозділах підприємства законодавчих та інших нормативних правових актів з охорони праці, за наданням працівникам встановлених пільг і компенсацій за умовами праці.
  2. Вивчає умови праці на робочих місцях, готує і вносить пропозиції щодо розроблення і упровадження більш досконалих конструкцій огороджувальної техніки, запобіжних і блокувальних пристроїв, інших засобів захисту від впливу небезпечних і шкідливих виробничих факторів.
  3. Бере участь у проведенні перевірок, обстежень технічного стану будівель, споруд, обладнання, машин і механізмів, ефективності роботи вентиляційних систем, стану санітарно-технічних пристроїв, санітарно-побутових приміщень, засобів колективного і індивідуального захисту працівників, визначенні їх відповідності вимогам нормативних правових актів з охорони праці і при виявленні порушень, які створюють загрозу життю і здоров’ю працівників або можуть привести до аварії; вживає заходів щодо припинення експлуатації машин, устаткування і виконання робіт у цехах, на дільницях, на робочих місцях.
  4. Спільно з іншими підрозділами підприємства проводить роботу з атестації та сертифікації робочих місць і виробничого устаткування на відповідність вимогам охорони праці.
  5. Бере участь у розробці заходів щодо попередження професійних захворювань і нещасних випадків на виробництві, поліпшенню умов праці і доведенню їх до вимог нормативних правових актів з охорони праці, а також надає організаційну допомогу з виконання розроблених заходів.
  6. Контролює своєчасність проведення відповідними службами необхідних випробувань і технічних оглядів стану устаткування, машин і механізмів, дотримання графіків вимірів параметрів небезпечних і шкідливих виробничих факторів, виконання приписів органів державного нагляду і контролю за додержанням чинних норм, правил та інструкцій з охорони праці, стандартів безпеки праці у процесі виробництва, а також у проектах нових і реконструйованих виробничих об’єктів, бере участь у прийманні їх в експлуатацію.
  7. Бере участь у розгляді питання про відшкодування роботодавцем шкоди, заподіяної працівникам каліцтвом, професійним захворюванням або іншим ушкодженням здоров’я, пов’язаним з виконанням ними трудових обов’язків.
  8. Надає підрозділам підприємства методичну допомогу у складанні списків професій і посад, згідно з якими працівники повинні проходити обов’язкові медичні огляди, а також списків професій і посад, згідно з якими, на підставі діючого законодавства працівникам надаються компенсації і пільги за тяжкі, шкідливі або небезпечні умови праці; під час розроблення і перегляду інструкцій з охорони праці, стандартів підприємства системи стандартів безпеки праці; з організації інструктажу, навчання і перевірки знань працівників з охорони праці.
  9. Проводить вступні інструктажі з охорони праці з усіма знову прийнятими на роботу, відрядженими, учнями і студентами, прибулими на виробниче навчання або практику.
  10. Бере участь у складанні розділу «Охорона праці» колективного договору, у розслідуванні випадків виробничого травматизму, професійних і виробничо-обумовлених захворювань, вивчає їх причини, аналізує ефективність упроваджуваних заходів щодо їх запобігання.
  11. Здійснює контроль за організацією збереження, видачі, прання, хімічного чищення, сушіння, знепилення, знежирення і ремонту спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту, станом запобіжних пристосувань і захисних пристроїв, а також правильним витрачанням у підрозділах підприємства коштів, виділених на виконання заходів з охорони праці. Складає звітність з охорони праці за встановленими формами і у відповідні терміни.
  12. _____________________________________________________________________.
  13. _____________________________________________________________________.

  Інженер з охорони праці має право:

  1. Контролювати дотримання вимог з охорони праці в підрозділах підприємства.
  2. Проводити обстеження та перевірки технічного стану будівель, споруд, обладнання, машин і механізмів, вентиляційних систем і т. д. для визначення їх відповідності встановленим нормам і вимогам техніки безпеки.
  3. Проводити спільно з іншими підрозділами атестацію робочих місць і виробничого устаткування на відповідність нормам охорони праці.
  4. Брати участь в розробці пропозицій і заходів, спрямованих на поліпшення охорони праці.
  5. _____________________________________________________________________.
  6. _____________________________________________________________________.

  IV. Відповідальність

  Інженер з охорони праці несе відповідальність за:

  1. Режим роботи Інженера по охороні праці визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.
  2. У зв’язку з виробничою необхідністю Інженер з охорони праці може направлятися у службові відрядження (у т.ч. місцевого значення).
  3. _____________________________________________________________________.
  4. _____________________________________________________________________.

  Короткий опис статті: інструкції з охорони праці в медицині Посадова інструкція інженера з охорони праці. Архів посадових інструкцій на сайті Delo.Trud.ua посадова інструкція інженера з охорони праці, посадові інструкції інженер з охорони праці

  Джерело: Посадова інструкція інженера з охорони праці

  Також ви можете прочитати