Посадова інструкція медичної сестри з фізіотерапії.

20.02.2017

Посадові інструкції

Посадова інструкція медичної сестри з фізіотерапії

1. Загальні положення

1. Справжня посадова інструкція визначає посадові обов’язки, права та відповідальність медичної сестри з фізіотерапії.

2. На посаду медичної сестри з фізіотерапії призначається особа, яка має середню медичну освіту та відповідну підготовку за спеціальністю «Фізіотерапія».

3. Медична сестра з фізіотерапії повинна знати основи законодавства про охорону здоров’я та основні нормативно-правові документи, що визначають діяльність органів і закладів охорони здоров’я; основи організації лікувально-профілактичної допомоги в лікарнях і амбулаторно-поліклінічних установах, швидкої та невідкладної медичної допомоги служби медицини катастроф, санітарно-епідеміологічної служби, лікарського забезпечення населення і ЛПЗ; теоретичні основи, принципи та методи диспансеризації; організаційно-економічні засади діяльності установ охорони здоров’я і медичних працівників в умовах бюджетно-страхової медицини; основи соціальної гігієни, організації та економіки охорони здоров’я, медичної етики і деонтології; правові аспекти медичної діяльності; загальні принципи та основні методи клінічної, інструментальної і лабораторної діагностики функціонального стану органів і систем людського організму; етіологію, патогенез, клінічну симптоматику, особливості перебігу, принципи комплексного лікування основних захворювань; правила надання невідкладної медичної допомоги; основи експертизи тимчасової непрацездатності та медико-соціальної експертизи; основи санітарної освіти; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту; теоретичні основи і методи фізіотерапії.

4. Медична сестра з фізіотерапії призначається на посаду і звільняється від посади наказом керівника установи охорони здоров’я згідно з чинним законодавством РФ.

5. Медична сестра з фізіотерапії безпосередньо підпорядковується керівнику свого структурного підрозділу (завідуючого відділенням), а при його відсутності-керівнику установи або його заступнику.

2. Посадові обов’язки

Виконує профілактичні, лікувальні, реабілітаційні заходи, призначені лікарем фізіотерапевтичного відділення. Проводить фізіотерапевтичні процедури. Готує фізіотерапевтичну апаратуру до роботи, здійснює контроль її справності, правильності експлуатації і техніки безпеки. Здійснює поточний контроль за збереженням і справністю апаратури, своєчасним її ремонтом та списанням. Проводить підготовку пацієнтів до фізіотерапевтичним процедурам, контролює стан пацієнта під час проведення фізіотерапевтичних процедур. Забезпечує інфекційну безпеку пацієнтів і медичного персоналу, виконання вимог санітарно-епідемічного нагляду в фізіотерапевтичному відділенні. Своєчасно і якісно оформляє медичну та іншу службову документацію. Забезпечує правильне зберігання і облік використання лікарських засобів. Дотримується морально-правові норми професійного спілкування. Проводить санітарно-освітню роботу. Надає долікарську медичну допомогу при невідкладних станах. Кваліфіковано і своєчасно виконує накази, розпорядження та доручення керівництва установи, а також нормативно-правові акти щодо своєї професійної діяльності. Дотримується правил внутрішнього розпорядку, протипожежної безпеки і техніки безпеки, санітарно-епідеміологічного режиму. Оперативно вживає заходів, включаючи своєчасне інформування керівництва, щодо усунення порушень техніки безпеки, протипожежних і санітарних правил, що створюють загрозу діяльності установи охорони здоров’я, його працівників, пацієнтів та відвідувачів. Систематично підвищує свою кваліфікацію.

3. Права

Медична сестра з фізіотерапії має право:

1. вносити пропозиції керівництву закладу щодо вдосконалення лікувально-діагностичного процесу, в т.ч. з питань організації та умов своєї трудової діяльності;

2. контролювати роботу молодшого медичного персоналу (при його наявності), віддавати їм розпорядження у межах їх службових обов’язків і вимагати їх чіткого виконання, вносити пропозиції керівництву закладу щодо їх заохочення або накладання стягнень;

3. запитувати, отримувати і користуватися інформаційними матеріалами та нормативно-правовими документами, необхідними для виконання своїх посадових обов’язків;

4. брати участь у науково-практичних конференціях і нарадах, на яких розглядаються питання, пов’язані з його роботою;

5. проходити в установленому порядку атестацію з правом отримання відповідної кваліфікаційної категорії;

6. підвищувати свою кваліфікацію на курсах удосконалення не рідше одного разу в 5 років.

Медична сестра з фізіотерапії користується усіма трудовими правами відповідно до Трудовим кодексом РФ.

4. Відповідальність

Медична сестра з фізіотерапії несе відповідальність за:

1. здійснення покладених на неї посадових обов’язків;

2. організацію своєї роботи, своєчасне і кваліфіковане виконання наказів, розпоряджень і доручень керівництва, нормативно-правових актів щодо своєї діяльності;

3. дотримання правил внутрішнього розпорядку, протипожежної безпеки і техніки безпеки;

4. своєчасне і якісне оформлення медичної та іншої службової документації, передбаченої чинними нормативно-правовими документами;

5. надання в установленому порядку статистичної та іншої інформації щодо своєї діяльності;

6. оперативне вжиття заходів, включаючи своєчасне інформування керівництва, щодо усунення порушень техніки безпеки, протипожежних і санітарних правил, що створюють загрозу діяльності установи охорони здоров’я, його працівників, пацієнтів та відвідувачів.

За порушення трудової дисципліни, законодавчих і нормативно-правових актів медична сестра з фізіотерапії може бути залучена у відповідності з чинним законодавством в залежності від тяжкості проступку до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної та кримінальної відповідальності.

Короткий опис статті: інструкція з охорони праці для медичної сестри

Джерело: Посадова інструкція медичної сестри з фізіотерапії.

Також ви можете прочитати