Посадова інструкція методиста

20.02.2017

Посадова інструкція методиста

I. Загальні положення

1. Методист відноситься до категорії фахівців; призначається на посаду і

звільняється з неї наказом директора установи за поданням

2. На посаду методиста призначається особа, що має вищу фахову освіту і стаж педагогічної роботи (від 2 до 5 років; від 5 до 8 років; від 8 до 12 років; понад 12 років) або стаж роботи на посаді методиста (інструктора-методиста) не менш (1 року; 3 років) або кваліфікаційну категорію (II, I, вищу)

3. Призначення на посаду методиста (інструктора-методиста) та звільнення від неї проводиться наказом директора закладу за поданням

4. Методист повинен знати:

4.1. Конституції Російської Федерації.

4.2. Закони РФ, постанови і рішення Уряду РФ і органів управління освітою з питань освіти.

4.3. Конвенцію про права дитини.

4.4. Принципи дидактики.

4.5. Основи педагогіки та вікової психології.

4.6. Загальні і приватні технології викладання.

4.7. Методики володіння і принципи методичного забезпечення навчального предмета чи напряму діяльності.

4.8. Систему організації освітнього процесу в установі.

4.9. Принципи та порядок розробки навчально-програмної документації, навчальних планів за спеціальностями, освітніх програм, типових переліків навчального обладнання та іншої навчально-методичної документації.

4.10. Методику виявлення, узагальнення і поширення ефективних форм і методів педагогічної роботи в установах.

4.11. Принципи організації і зміст роботи методичних об’єднань педагогічних працівників установ.

4.12. Основи роботи з видавництвами.

4.13. Принципи систематизації методичних та інформаційних матеріалів.

4.14. Основні вимоги до та інтерактивним аудіовізуальним засобам навчання, організації їх прокату.

4.15. Зміст фонду навчальних посібників.

4.16. Основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту.

5. Методист підпорядковується безпосередньо директору закладу ,іншій посадовій особі)

6. На час відсутності методиста (відпустка, хвороба, тощо) його обов’язки виконує особа, призначена наказом директора установи. Дана особа набуває відповідних прав і несе відповідальність за якісне та своєчасне виконання покладених на нього обов’язків.

II. Посадові обов’язки

Методист:

1. Організовує методичну роботу освітніх установ, фільмотек, методичних, навчально-методичних кабінетів (центрів).

2. Аналізує стан навчально-методичної (навчально-тренувальної) і виховної роботи в установах і розробляє пропозиції щодо підвищення її ефективності.

3. В установах додаткової освіти бере участь у комплектуванні навчальних груп, гуртків і об’єднань учнів.

4. Надає допомогу педагогічним працівникам у визначенні змісту, форм, методів і засобів навчання.

5. Бере участь у розробці методичних та інформаційних матеріалів, діагностиці, прогнозуванні і плануванні підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів установ.

6. Складає навчальні, навчально-тематичні плани та програми з дисциплін і навчальних курсів.

7. Організовує розробку, рецензування та підготовку до затвердження навчально-методичної документації, посібників (навчальних дисциплін, типових переліків обладнання, дидактичних матеріалів тощо).

8. Аналізує та узагальнює результати експериментальної роботи установ.

9. Узагальнює і вживає заходів щодо розповсюдження найбільш результативного досвіду керівників і спеціалістів установ.

10. Організовує і координує роботу методичних об’єднань педагогічних працівників.

11. Організовує та розробляє необхідну документацію по проведенню конкурсів, виставок, олімпіад, зльотів, змагань і т. д.

12. Надає консультативну та практичну допомогу педагогічним працівникам закладів освіти за відповідними напрямами діяльності.

13. Бере участь в організації підвищення кваліфікації та перепідготовки працівників за відповідним направленням.

14. Організовує роботу з науково-методичного забезпечення змісту освіти.

15. Бере участь у розробці перспективних планів видання підручників, навчальних посібників, методичних матеріалів, підборі їх авторів.

16. Надає допомогу авторам у підготовці до видання відповідних посібників.

17. Інформує навчально-методичні кабінети та освітні установи про видаються підручниках, навчальних посібниках, відеоматеріалах, аудіовізуальних та інших засобах навчання і аналізує потребу в них установ.

18. Сприймає і ретранслює інформацію за передовими технологіями навчання й виховання вітчизняного та світового досвіду.

19. Організовує обслуговування абонентів фільмотеки і вивчення змісту посібників.

III. Права

Методист має право:

1. Знайомитися з проектами рішень керівництва установи, що стосуються його діяльності.

2. З питань, що знаходяться в його компетенції вносити на розгляд керівництва установи пропозиції щодо поліпшення діяльності закладу та вдосконалення методів роботи; зауваження щодо діяльності працівників установи; варіанти усунення наявних у діяльності установи недоліків.

3. Запитувати особисто або за дорученням керівництва установи від структурних підрозділів і інших фахівців інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов’язків.

4. Залучати фахівців усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо немає — то з дозволу керівника установи).

5. Вимагати від керівництва установи сприяння у виконанні ним його посадових обов’язків і прав.

IV. Відповідальність

Методист несе відповідальність:

1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, передбачених справжньою посадовою інструкцією — в межах, визначених чинним трудовим законодавством Російської Федерації.

2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності — в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством Російської Федерації.

3. За спричинення матеріального збитку — в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством Російської Федерації.

Електронна версія газети

Короткий опис статті: посадова інструкція інженера з охорони праці в навчальному закладі; Посадова інструкція методиста

Джерело: Посадова інструкція методиста

Також ви можете прочитати