Посадова інструкція в будівництві головного інженера, Корисний портал

20.02.2017

Посадова інструкція в будівництві головного інженера

Посадова інструкція в будівництві головного інженера

Rating: 4 / 5 based on 293 votes.

Посадова інструкція в будівництві головного інженера Посадові обов’язки Визначає технічну політику і напрями технічного розвитку підприємства в умовах ринкової економіки, шляхи реконструкції і технічного переозброєння діючого виробництва, рівень спеціалізації та диверсифікації виробництва на перспективу. Необхідні знання Професійний кругозір головного інженера по будівництву повинен бути досить широкий. Укладає з науково-дослідними, проектними конструкторськими і технологічними організаціями та вищими навчальними закладами договори на розробку нової техніки і технології виробництва, проектів реконструкції підприємства, його підрозділів, оновлення і модернізації устаткування, комплексної механізації і автоматизації виробничих процесів, автоматизованих систем керування виробництвом, здійснює контроль за їх розробленням, організовує розгляд і впровадження проектів технічного переозброєння, які розроблені сторонніми організаціями, складання заявок на придбання обладнання. Розробляти посадові інструкції для керівників підпорядкованих структурних підрозділів. Головному інженеру, для забезпечення його діяльності надається право підпису організаційно-розпорядчих документів з питань, що входять в його функціональні обов’язки. Забезпечує своєчасну підготовку технічної документації креслень, специфікацій, технічних умов, технологічних карт.

Недостовірну інформацію про стан виконання планів робіт підпорядкованих служб. При неможливості на якийсь час з якоїсь причини в зв’язку з від’їздом, хворобою і т. На посаду Головного інженера призначається особа, що має вищу професійну технічну освіту і стаж роботи за фахом на керівних посадах у відповідній профілю підприємства галузі господарства не менше 5 років. Є першим заступником директора підприємства. Систематично, один раз на місяць, проводити збори колективу служби головного інженера для обговорення умов праці, доводити до колективу накази і розпорядження, заслуховувати керівників підрозділів з питань охорони праці. Так як головний інженер контролює діяльність технічних служб і підрозділів, то він має право давати розпорядження їх керівникам, а також обговорювати з ними виробничі питання та отримувати від них необхідну для її діяльності інформацію. Інженер забезпечує технічну підготовку всього підприємства, рівень якої повинен бути найвищим. · проведення опосвідчення безпечного стану електроустановок. Контролює відповідність проектів будівництва і реконструкції будівель і споруд Роботодавця вимогам охорони навколишнього середовища і раціонального використання природних ресурсів. Здійснювати контроль: · за проведенням інструктажів, навчання та перевірки знань з питань охорони праці робітників, зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою, у підпорядкованих йому службах. Завдання посади головного інженера в будівництві Для того, щоб врахувати можливість реконструювання підприємства та необхідність переозброєння виробництва, фахівець керівній посаді зобов’язаний досконально вивчити технічну політику підприємства та шляхи його майбутнього розвитку. Працівник призначається на посаду і звільняється від посади наказом Роботодавця в установленому чинним трудовим законодавством порядку. · за справним станом інструменту, пристосувань і захисних засобів. Проводить роботу із захисту пріоритету впроваджених науковотехнічних рішень, підготовки матеріалів на їх патентування, отримання ліцензій та прав на інтелектуальну власність. Режим роботи Працівника визначається згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими у Роботодавця. Закон України про охорону праці, ПБЭЭП, ПТЕ, ПУЕ, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють діяльність підприємства; профіль, спеціалізацію та особливості структури підприємства; перспективи технічного, економічного і соціального розвитку галузі та підприємства; виробничі потужності підприємства; технологію виробництва продукції; порядок розроблення і затвердження планів виробничо-господарської діяльності; методи господарювання та управління підприємством; порядок укладення і виконання господарських договорів; вітчизняні і світові досягнення науки і техніки відповідно до галузі виробництва та досвід передових підприємств, менеджмент, маркетинг, економіку, організацію виробництва, праці та управління, законодавство України в галузі науково-технічної політики. · за своєчасним випробуванням і повіркою електроінструменту, інструменту з ізольованими ручками і приладів. За неякісне та не своєчасне виконання обов’язків, покладених цією посадовою інструкцією головний інженер може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності: догана, звільнення.

Умови роботи головного інженера Внутрішній розпорядок підприємства, встановлений генеральним директором будівельної фірми, визначає графік роботи будівельного інженера. Невиконання наказів, розпоряджень і доручень директора підприємства. Невиконання своїх функціональних обов’язків. Даною посадовою особою повинна бути вивчена перспектива фірми, він повинен брати участь у складанні бізнес-плану, зокрема глав, де позначені способи технічного переозброєння і підвищення ефективності. Загальні положення Справжня посадова інструкція визначає функціональні обов’язки, права і відповідальність Головного інженера підприємства. Завдання посади головного інженера в будівництві Для того, щоб врахувати можливість реконструювання підприємства та необхідність переозброєння виробництва, фахівець керівній посаді зобов’язаний досконально вивчити технічну політику підприємства та шляхи його майбутнього розвитку. Посадові обов’язки головного інженера на будівельному підприємстві Настільки висока посада передбачає досить широке коло обов’язків: організація виробничого процесу; визначення перспектив виробництва; визначення шляхів розвитку в умовах сучасного ринку; оснащення підприємства ресурсами і технікою для забезпечення його конкурентоспроможності; сприяння рентабельності будівельного процесу, скорочення витрат і підвищення ефективності; розробка планів розвитку та реконструкції підприємства, узгодження їх з вищим керівництвом; контроль і підвищення рівня якості зведених об’єктів будівництва; нагляд за ремонтом будівельного обладнання, його налагодженням і випробування; контроль над кадрами підприємства: підвищення їх кваліфікації, підготовка додаткових працівників відповідної кваліфікації, укладення договорів з науковими установами і вузами про забезпечення молодими фахівцями; співпраця з контролюючими органами; виконання функціональних обов’язків директора підприємства на час його відсутності. Неприйняття заходів по припиненню виявлених порушень правил техніки безпеки, протипожежних та інших правил, що створюють загрозу діяльності підприємства, його працівникам.

Фахівець стежить за конкурентоспроможністю продукції, додержанням стандартів виробництва, її якістю, надійністю і довговічністю. Він може користуватися особистим підписом, якщо рішення у документах знаходяться в межах його повноважень. Посадова інструкція головного архітектора, головного інженера проекту Система ТЭКСЕРТ РГУ Нафти і Газу. Загальні положення Справжня посадова інструкція визначає функціональні обов’язки, права і відповідальність Головного інженера підприємства. Завдання посади головного інженера в будівництві Для того, щоб врахувати можливість реконструювання підприємства та необхідність переозброєння виробництва, фахівець керівній посаді зобов’язаний досконально вивчити технічну політику підприємства та шляхи його майбутнього розвитку. Контролює підготовку документації для приймальних комісій по закінчених об’єктів. Готує кон’юнктурні огляди з капітального будівництва. Забезпечує своєчасне оформлення документації з планування та звітності. Забезпечувати функціонування системи управління охороною праці у підпорядкованих службах. Керує роботою в області технічної інформації, раціоналізації і винахідництва. Закон України про охорону праці, ПБЭЭП, ПТЕ, ПУЕ, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють діяльність підприємства; профіль, спеціалізацію та особливості структури підприємства; перспективи технічного, економічного і соціального розвитку галузі та підприємства; виробничі потужності підприємства; технологію виробництва продукції; порядок розроблення і затвердження планів виробничо-господарської діяльності; методи господарювання та управління підприємством; порядок укладення і виконання господарських договорів; вітчизняні і світові досягнення науки і техніки відповідно до галузі виробництва та досвід передових підприємств, менеджмент, маркетинг, економіку, організацію виробництва, праці та управління, законодавство України в галузі науково-технічної політики.

Укладає з науково-дослідними, проектними конструкторськими і технологічними організаціями та вищими навчальними закладами договори на розробку нової техніки і технології виробництва, проектів реконструкції підприємства, його підрозділів, оновлення і модернізації устаткування, комплексної механізації і автоматизації виробничих процесів, автоматизованих систем керування виробництвом, здійснює контроль за їх розробленням, організовує розгляд і впровадження проектів технічного переозброєння, які розроблені сторонніми організаціями, складання заявок на придбання обладнання. За неякісне та не своєчасне виконання обов’язків, покладених цією посадовою інструкцією головний інженер може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності: догана, звільнення. Працівник повинен знати: — постанови, розпорядження, накази та інші керівні, методичні та нормативні документи з питань капітального будівництва; — вітчизняний і зарубіжний досвід у галузі капітального будівництва; — порядок фінансування капітальних вкладень, складання проектно-кошторисних документів; — будівельні норми і правила; — основи економіки, організації виробництва, праці та управління; — основи трудового законодавства; — правила з охорони праці, охорони навколишнього середовища, виробничої санітарії і пожежної безпеки. Щомісяця спільно з представником профспілкового комітету та головними спеціалістами перевіряти стан охорони праці на підприємстві. У зв’язку з виробничою необхідністю, Головний інженер може виїжджати в службові відрядження в т. Розробляти посадові інструкції для керівників підпорядкованих структурних підрозділів. Організовувати. · проведення атестації робочих місць за умовами охорони праці. Працівник призначається на посаду і звільняється від посади наказом Роботодавця в установленому чинним трудовим законодавством порядку.

  • єльня москва розклад автобусів
  • тербінафін крем інструкція по застосуванню
  • характеристики лади xray
  • зимові нові види спорту
  • лікування питною содою раку
  • коли я стану дорослим мінусовка

Керує діяльністю технічних служб підприємства, контролює результати їх роботи, стан трудової і виробничої дисципліни в підпорядкованих підрозділах. Повторна перевірка знань з питань охорони праці проводиться один раз на три роки. Так як головний інженер контролює діяльність технічних служб і підрозділів, то він має право давати розпорядження їх керівникам, а також обговорювати з ними виробничі питання та отримувати від них необхідну для її діяльності інформацію. · за відповідність стандартам, технічним умовам і нормативним актам про охорону праці, обладнання, пристосувань, технологічних процесів, що розробляються на підприємстві. Начальник відділу кадрів В. Організовувати впровадження нової техніки і технологій, механізації та автоматизації виробничих процесів з метою поліпшення умов праці. Розробляти і забезпечувати виконання заходів по підготовці підприємства до роботи в осінньо-зимовий час. Особисті якості необхідного кандидата Головний інженер будівельно-ремонтної компанії повинен досконало володіти креслярськими і конструкторськими навичками.

Короткий опис статті: посадова інструкція інженера з охорони праці в навчальному закладі Вибір наших користувачів це посадова інструкція в будівництві головного інженера. Невиконання своїх функціональних обов’язків. При неможливості на якийсь час з якоїсь причини в зв’язку з від’їздом, хворобою і т.

Джерело: Посадова інструкція в будівництві головного інженера — Корисний портал

Також ви можете прочитати