Посадова Інструкція Заступник. Директора З Навчально-Виробничої Роботи, kazakhstangame

20.02.2017

Посадова Інструкція Заступник. Директора З Навчально-Виробничої Роботи

Рухаємося вперед — зберігаючи славні традиції. ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ. державного бюджетного професійного навчального закладу Баймакський сільськогосподарський коледж.

1. Загальні положення.

Справжня посадова інструкція розроблена і затверджена на ос Заступник директора з навчально — виробничої роботи назначав. Посадова інструкція заступника директора з навчально — виробничої роботи. Вас вітає заступник директора з навчально — виробничої роботи — Іванова Галина Посадова інструкція заступник директора з УПР.

Методист призначається і звільняється від займаної посади наказом директора коледжу, або після закінчення дії трудового договору. Методист по спеціальності підпорядковується директору коледжу і працює під безпосереднім керівництвом заст.

Які вирішує заступник директора з навчально — виробничої роботи. У своїй роботі я використовую наступну посадову інструкцію.

Які вирішує заступник директора з навчально — виробничої роботи. У своїй роботі я використовую наступну посадову інструкцію. Справжня посадова інструкція розроблена у відповідності з Заступник директора з навчально — виробничої роботи ставиться к.

Заступник директора з навчально — виробничої роботи Гуманітарно — економічного Посадова інструкція. ЗМК ДП. Посадова інструкція заступника директора. з навчально — виробничої роботи. Загальні положення. 1.1 Заступник директора з виробничої роботи відноситься до категорії керівників. 1.2 На посаду. Заступник директора відноситься до категорії керівників, прийматися на навчально — виробничої роботи, виробничого навчання) в. Заступник директора з навчально — виробничої роботи у своїй Статутом Коледжу та цією посадовою інструкцією, а також іншими.

директора з навчальної роботи. У своїй діяльності методист по спеціальності керується Конституцією Російської Федерації, Законом Російської Федерації «Про освіту», нормативними актами в галузі освіти, Указами Президента Російської Федерації і органів управління освіти всіх рівнів з питань освіти і виховання студентів, трудовим законодавством, правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки та протипожежної безпеки, а також Статутом і локальними правовими актами коледжу (в тому числі правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами і розпорядженнями директора, цією посадовою інструкцією), трудовим договором. Методист здійснює керівництво зав. кафедрами, групою маркетингу спільно з заст. директора з навчальної роботи, заст.

директора з виховної роботи, кураторами, викладачами, які працюють на відділенні, педагогами-організаторами та класними керівниками груп відділення, старостами і студентами груп відділення. 1. Методист працює за щомісячним планам, затвердженим заст.

директора з навчально-виробничої роботи. 1.

Методист повинен знати. Закон Російської Федерації «Про освіту»;. нормативні документи з питань діяльності освітніх установ; принципи дидактики, основи педагогіки та вікової психології; систему організації навчального процесу у коледжі;. — принципи та порядок розробки навчально-програмної документації, навчальних планів за спеціальністю, освітніх програм типових переліків обладнання та іншої навчально-методичної документації;. — методику виявлення, узагальнення і поширення ефективних форм і методів педагогічної роботи в коледжі;.

принципи організації і змісту роботи кабінетів, лабораторій коледжу;. правила і норми охорони праці, життєдіяльності і здоров’я студентів, пожежної безпеки;. чинне законодавство, що регулює діяльність професійної освіти і КГК, нормативні документи з питань освіти;.

— основи трудового законодавства і безпеки праці;. — основи педагогіки, вікової психології, нові педагогічні та інформаційні технології в системі освіти;. навчально-програмну документацію;. питання економіки, управління, техніки і технології виробництва в необхідному обсязі.

2. Основні завдання та функції.

Основними завданнями методиста є. підбір кадрів педагогічного колективу, взаємодія з соціальними партнерами, формування контингенту студентів коледжу,організація додаткових освітніх послуг, підвищення кваліфікації і перепідготовка кадрів. — оформлення договорів з виробничої (технологічної) практики. Для вирішення цих завдань методист здійснює наступні функції. Проводить моніторинг ринку праці, маркетинг освітніх послуг. Організує стажування викладачів у роботодавців. Організовує підвищення кваліфікації викладачів на вимогу Федерального агентства з освіти.

2. 4 Бере участь у формуванні плану підготовки фахівців. спеціальності спільно з заступником директора з навчально-виробничої роботи. 2. 5 Спільно з заступником директора з навчально-виробничої роботи, щорічно здійснює підготовку, коригування навчально-програмною. документації цільової підготовки фахівців відповідно с. Державними освітніми стандартами.

2. 6 Організовує роботу з професійної орієнтації студентів. відділення та слухачів підготовчих курсів. Бере участь у роботі з підвищення педагогічної і методичної майстерності викладачів і майстрів виробничого навчання, оволодіння ними новими педагогічними та інформаційними технологіями. Систематично проводить аналіз навчально-виховного процесу відділення спільно з заст. директора з виховної роботи. Здійснює контроль за виконанням навчальних планів і програм, графіка навчального процесу виконанням Статуту та Правил внутрішнього розпорядку коледжу, наказів і розпоряджень керівників навчального закладу, рівнем теоретичного і практичного навчання на відділенні.

2. 10 Надає методичну та соціально-економічну допомогу. студентському самоврядуванню, активів навчальних груп і студентам. 2. 11. Бере участь у роботі атестаційної комісії.

педагогічної, методичної Ради коледжу, Ради навчального. закладу, громадських організацій, студентської Ради. 2. 12. Організовує роботу щодо самоврядування студентів на відділенні. Інформує студентів про становище на ринку праці і у сфері зайнятості.

Здійснює зв’язок з вищими навчальними закладами, сприяє інтеграції з вищими навчальними закладами за профілем спеціальності. Організовує роботу підготовчих груп для вступу у вищі навчальні заклади. 3. Обов’язки.

Для виконання покладених на методиста функцій він зобов’язаний. 3. Дотримуватися Статуту коледжу та Правила внутрішнього розпорядку. коледжу, керуватися статтями Трудового кодексу. Виконувати свої функціональні обов’язки.

Дотримуватися норм педагогічної етики. Методист має право. Діяти в межах своєї компетенції.

Вимагати від заступників директорів, викладачів, класних керівників, майстрів виробничого навчання виконання своїх функціональних обов’язків, Статуту та Правил внутрішнього розпорядку коледжу. 4. Ставити перед директором, заст. директора з навчально-виробничої роботи, заст. директора з виховної роботи питання про заохочення і покарання студентів, питання компетенції викладачів, класних керівників та майстрів виробничого навчання. Вносити пропозиції щодо поліпшення навчальної та виховної роботи.

На матеріально-технічне та навчально-методичне забезпечення своєї професійної діяльності. 4. На підвищення кваліфікації в освітніх установах. додаткової освіти та вищих навчальних закладах, стажування ст. вітчизняних і зарубіжних освітніх організаціях.

4. Брати участь в управлінні коледжем в порядку, визначеному Статутом. 4. Брати участь в обговоренні та прийнятті рішень з питань. діяльності коледжу, в тому числі через Раду навчального закладу.

громадські організації коледжу. 4. Надавати додаткові освітні послуги понад. існуючих основних освітніх програм в порядку. встановленому Статутом коледжу. 4.

10. Звільнення методиста, пов’язане із скороченням штатів, допускається після закінчення строку дії трудового договору з повідомленням про це за 2 календарних місяці. 5. Відповідальність.

Методист несе адміністративну відповідальність. Якісне і своєчасне виконання своїх обов’язків. Якісне і своєчасне виконання плану роботи. Виконання Статуту та Правил внутрішнього розпорядку коледжу. Стан навчальної та виховної роботи на курсах. Порушення охорони праці і техніки безпеки, ППБ.

Порушення Статуту коледжу. 5.

Несе матеріальну відповідальність за збереження ввіреного йому. майна коледжу.

6. Взаємозв’язку. Методист взаємодіє. 6. З адміністрацією коледжу з питань планування та організації навчальної і виховної роботи. З відділом кадрів з питань організації діловодства.

З викладачами, класними керівниками, майстрами виробничого навчання з питань організації навчально — виховної роботи. З бухгалтерією з питань призначення студентам стипендій та соціального захисту студентів, питань оплати за навчання студентів. взаємодії з соціальними партнерами, рекламної діяльності. працевлаштування випускників коледжу.

6. З психологічною службою коледжу з питань складання.

соціально-психологічних характеристик навчальних груп, станом. морально-психологічного клімату в колективі викладачів в.

Короткий опис статті: посадова інструкція інженера з охорони праці в навчальному закладі

Джерело: Посадова Інструкція Заступник. Директора З Навчально-Виробничої Роботи — kazakhstangame

Також ви можете прочитати