Про затвердження Положення про наркологічних установах (лікарнях

24.07.2015

Про затвердження Положення про наркологічних установах (лікарнях, диспансерах)

Примітка РЦПИ!

Порядок введення в дію наказу див. п. 6 .

відповідно До статей 7 та 32 Кодексу Республіки Казахстан від 18 вересня 2009 року «Про здоров’я народу і систему охорони здоров’я» і в цілях визначення статусу і повноважень наркологічних організацій Республіки Казахстан НАКАЗУЮ:

1. Затвердити додається Положення про наркологічних установах (лікарнях, диспансерах).

2. Внести до наказу Міністра охорони здоров’я Республіки Казахстан від 7 квітня 2010 року № 238 «Про затвердження типових штатів та штатних нормативів закладів охорони здоров’я» (зареєстрований в Реєстрі державної реєстрації нормативних правових актів Республіки Казахстан за № 6173, опублікований в Бюлетені нормативних правових актів Республіки Казахстан, червень 2010 року, № 6) такі зміни і доповнення:

у Типові штати і штатні нормативи організації охорони здоров’я, затверджених зазначеним наказом:

доповнити пунктом 335-1 наступного змісту:

«335-1. Посади лікарів-наркологів центру тимчасової адаптації та детоксикації встановлюються:

1 цілодобовий пост лікарів-наркологів — на 20 ліжок центру тимчасової адаптації та детоксикації.

Посада завідуючого центром тимчасової адаптації та детоксикації встановлюється на кожний центр.»;

в абзаці третьому пункту 339 слово «підлітків» замінити словом «дітей»;

пункт 345 викласти в такій редакції:

«345. Дві посади лікаря судово-наркологічного експерта на кожну наркологічну організацію для проведення судово-наркологічних експертиз. При числі судово-наркологічних експертиз понад 1000 в рік, вводиться додатково ще одна посада лікаря судово-наркологічного експерта.»;

доповнити пунктом 349-1 наступного змісту:

«349-1. Посади медичних сестер в центрі тимчасової адаптації та детоксикації встановлюються відповідно до посад лікарів-наркологів.

Посади фельдшерів у центрі тимчасової адаптації та детоксикації встановлюються відповідно до посад лікарів-наркологів.

Посада старшої медичної сестри центру тимчасової адаптації та детоксикації встановлюється на кожний центр.»;

доповнити пунктом 355-1 наступного змісту:

«355-1. Посади санітарок, санітарок-ваннщиц і санітарів зі спостереження центру тимчасової адаптації та детоксикації встановлюється відповідно до посад лікарів-наркологів.

Посада сестри-господині центру тимчасової адаптації та детоксикації встановлюється на кожний центр.».

3. Департаменту організації медичної допомоги Міністерства охорони здоров’я Республіки Казахстан (Тулегалиеву А. Р.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції Республіки Казахстан.

4. Департаменту адміністративно-правової роботи Міністерства охорони здоров’я Республіки Казахстан (Бисмильдин Ф. Б.) забезпечити в установленому законодавством порядку офіційне опублікування в засобах масової інформації цього наказу після його державної реєстрації в Міністерстві юстиції Республіки Казахстан.

5. Контроль виконання цього наказу покласти на віце-міністра охорони здоров’я Республіки Казахстан Байжунусова Е. А.

6. Цей наказ вводиться в дію після закінчення десяти календарних днів після дня їх першого офіційного опублікування.

В. о. Міністра Б. Садиков

Затверджено наказом

в. о. Міністра охорони здоров’я

Республіки Казахстан

від 5 січня 2011 року № 2

Положення

про наркологічних організаціях

(лікарнях, диспансерах)
1. Загальні положення

1. Наркологічні організації (лікарні, диспансери) (далі — наркологічні організації) є організаціями охорони здоров’я, що здійснюють профілактичну роботу та надають спеціалізовану медичну допомогу, а також медико-соціальну реабілітацію хворих, які вживають з згубними наслідками алкоголь і (або) інші психоактивні речовини (наркотики, психотропні речовини, психостимулятори, галюциногени, леткі розчинники, тютюн) (далі — ПАР) і залежних від алкоголю та (або) інших ПАР.

2. Наркологічна організація є юридичною особою, має круглу печатку і штамп із зазначенням свого повного найменування.

3. Штати наркологічної організації встановлюються згідно з типовими штатами та штатними нормативами.

4. У своїй діяльності наркологічні організації керуються Конституцією Республіки Казахстан, закони Республіки Казахстан, іншими нормативними правовими актами Республіки Казахстан та цим Положенням.

2. Основні завдання та функції наркологічних організацій

5. Основними завданнями наркологічних організацій є:

1) надання якісної наркологічної допомоги хворим, які вживають з згубними наслідками алкоголь і (або) інші ПАР та з залежністю від алкоголю і (або) інших ПАР;

2) ефективне блокування і зворотний розвиток тенденцій розповсюдження хворих, які вживають з згубними наслідками алкоголь і (або) інші ПАР та з залежністю від алкоголю і (або) інших ПАР серед населення республіки;

3) медико-соціальна реабілітація залежних від алкоголю та (або) інших ПАР з досягненням тривалих і стійких ремісій;

4) тимчасова адаптація і детоксикація осіб, які перебувають у стані середнього ступеня сп’яніння (інтоксикації) від алкоголю і (або) інших ПАР;

5) облік, профілактичне спостереження за хворими, які вживають з згубними наслідками алкоголь і (або) інші ПАР та з залежністю від алкоголю і (або) інших ПАР.

6. У відповідності з поставленими завданнями наркологічні організації здійснюють наступні функції:

1) забезпечення відповідності умов надання наркологічної допомоги (за характеристиками безпеки, доступності, обсягу та якості наданих послуг) потребам хворих, які вживають з згубними наслідками алкоголь і (або) інші ПАР та з залежністю від алкоголю і (або) інших ПАР;

2) ефективна первинна профілактика залучення в залежність від алкоголю та (або) інших ПАР серед різних груп населення (включаючи діагностику групи підвищеного ризику та ефективну корекцію високих ризиків залучення в залежність від алкоголю та (або) інших ПАР);

3) діагностика перших ознак і розгорнутих клінічних проявів хворих, які вживають з згубними наслідками алкоголь і (або) інші ПАР і залежних від алкоголю та (або) інших ПАР серед різних груп населення, з мотивацією на участь у програмах наркологічної допомоги;

4) досягнення повноцінного охоплення хворих, які вживають з згубними наслідками алкоголь і (або) інші ПАР і залежних від алкоголю та (або) інших ПАР програмами первинної наркологічної допомоги, з мотивацією на проходження медико-соціальної реабілітації;

5) діагностика ступенів сп’яніння (інтоксикації) від алкоголю і (або) інших психоактивних речовин з метою вирішення питання про необхідність госпіталізації або про відмову в госпіталізації особам, доставленим співробітниками органів внутрішніх справ;

6) ефективне лікування та медико-соціальна реабілітація хворих, які вживають з згубними наслідками алкоголь і (або) інші ПАР і залежних від алкоголю та (або) інших ПАР в амбулаторних і стаціонарних умовах, з досягненням тривалих і стійких ремісій і мотивацією на противорецидивную і підтримуючу терапію;

7) ефективна профілактика рецидивів вживання алкоголю і (або) інших ПАР серед осіб, які перебувають у стані ремісії, на завершальному етапі наркологічної допомоги (протирецидивної та підтримуючої терапії);

8) ефективна профілактика найбільш важких ускладнень і наслідків систематичного вживання алкоголю і (або) інших ПАР (медичних розвитку коморбидной патології, включаючи ВІЛ, передчасної інвалідизації, смертності, соціальних – асоціальних форм поведінки, кримінальної активності, агресії, аутоагресии);

9) проведення аналізу стану наркологічної допомоги хворим, які вживають з згубними наслідками алкоголь і (або) інші ПАР та з залежністю від алкоголю і (або) інших ПАР на території обслуговування наркологічних організацій і відповідності її індикаторів оцінки якості медичної допомоги на підставі статистичної обробки облікових та інших документів;

10) надання консультативної та організаційно-методичної допомоги з питань організації наркологічної допомоги;

11) надання особам, залежним від опіоїдних наркотиків, лікування наркотичної залежності у вигляді замісної підтримуючої терапії.

Виноска. Пункт 6 в редакції наказу Міністра охорони здоров’я і соціального розвитку РК від 30.12.2014 № 367 (вводиться в дію після закінчення десяти календарних днів після дня їх першого офіційного опублікування).

3. Структура наркологічних організацій

7. У структурі наркологічних організацій, в залежності від покладених на нього функцій, можуть бути організовані:

1) диспансерне (поліклінічне) наркологічне відділення;

2) наркологічне відділення (кабінет) для дітей;

3) наркологічне відділення (кабінет) анонімного лікування;

4) стаціонарні наркологічні відділення для медикаментозної корекції гострих і підгострих абстинентних станів і проведення мотиваційної терапії, хворих із залежністю від алкоголю та (або) інших ПАР, в тому числі відділення для примусового обстеження і лікування хворих із залежністю від алкоголю та (або) інших ПАР;

5) відділення медико-соціальної реабілітації (відділення психотерапії та реабілітації, відділення соціальної реабілітації);

6) центр тимчасової адаптації та детоксикації;

7) денної наркологічний стаціонар;

8) організаційно-методичний відділ;

9) пункт надання замісної підтримувальної терапії.

Виноска. Пункт 7 у редакції наказу Міністра охорони здоров’я і соціального розвитку РК від 30.12.2014 № 367 (вводиться в дію після закінчення десяти календарних днів після дня їх першого офіційного опублікування).

8. У районних або міських поліклініках можуть функціонувати наркологічні кабінети.

Параграф 1. Диспансерне (поліклінічне) наркологічне відділення

Виноска. Заголовок параграфа 1 в редакції наказу Міністра охорони здоров’я і соціального розвитку РК від 30.12.2014 № 367 (вводиться в дію після закінчення десяти календарних днів після дня їх першого офіційного опублікування).

9. Диспансерне (поліклінічне) наркологічне відділення є структурним підрозділом наркологічної організації, що надає спеціалізовану медичну допомогу хворим, які вживають з згубними наслідками алкоголь і (або) інші ПАР і c залежністю від алкоголю та (або) інших ПАР, згідно з протоколами надання наркологічної допомоги.

10. Медичний персонал диспансерного (поліклінічного) наркологічного відділення здійснює:

1) виявлення, облік та диспансерне спостереження за хворими c залежністю від алкоголю та (або) інших ПАР;

2) виявлення, облік (за показаннями) хворих, які вживають з згубними наслідками алкоголь і (або) інші ПАР;

3) амбулаторно-поліклінічну допомогу хворим, які вживають з згубними наслідками алкоголь і (або) інші ПАР та з залежністю від алкоголю і (або) інших ПАР;

4) забезпечення наступності в лікуванні хворих, що вживають з згубними наслідками алкоголь і (або) інші ПАР та з залежністю від алкоголю і (або) інших ПАР;

5) видачу висновків про допущення до роботи з шкідливими виробничими факторами, керування транспортними засобами, володіння і використання холодної та вогнепальної зброї тощо;

6) експертизу тимчасової непрацездатності хворих;

7) проведення аналізу ефективності, що надається наркологічної допомоги.

11. Для надання наркологічної допомоги диспансерне (поліклінічне) наркологічне відділення має:

1) кабінети дільничних лікарів наркологів;

2) кабінети для психологів та психотерапевтів для проведення спеціальної індивідуальної та групової психотерапевтичної роботи з реабілітаційними програмами і психодіагностики;

3) кабінети завідувача відділення та старшої медичної сестри;

4) кабінет анонімного лікування;

5) кабінет судово-наркологічної експертизи;

6) кабінет антиалкогольної та антинаркотичної пропаганди;

7) кабінети лікарів-консультантів (терапевта, невропатолога та інші);

8) допоміжні підрозділи: клініко-діагностична лабораторія, кабінет функціональної діагностики, кабінет променевої діагностики, фізіотерапевтичний кабінет та інші;

9) реєстратуру;

10) кабінет експертизи сп’яніннями;

11) процедурний кабінет.

12. Робота лікарів-наркологів, фельдшерів і медичних сестер диспансерного (поліклінічного) наркологічного відділення проводиться за територіальним принципом.

Параграф 2. Наркологічне відділення (кабінет) для дітей

Виноска. Заголовок параграфа 2 в редакції наказу Міністра охорони здоров’я і соціального розвитку РК від 30.12.2014 № 367 (вводиться в дію після закінчення десяти календарних днів після дня їх першого офіційного опублікування).

13. Наркологічне відділення (кабінет) для дітей є структурним підрозділом наркологічної організації, що здійснюють профілактичну роботу серед дітей щодо попередження наркологічних захворювань, що надають спеціалізовану медичну допомогу хворим дітям, що вживають з згубними наслідками алкоголь і (або) інші ПАР та з залежністю від алкоголю і (або) інших ПАР, згідно з протоколами надання наркологічної допомоги.

Наркологічне відділення (кабінет) для дітей може бути підрозділом диспансерного (поліклінічного) наркологічного відділення при відсутності в його структурі стаціонарних ліжок.

14. Медичний персонал наркологічного відділення (кабінету) для дітей здійснює:

1) моніторингу наркологічної ситуації в сфері поширення ризиків залучення в залежність від алкоголю та (або) інших психоактивних речовин серед дітей та ефективності протидіючих зусиль за профілем первинної профілактики;

2) широкомасштабна діагностика і формування груп підвищеного ризику за профілем вживання та залежності від алкоголю і (або) інших ПАР в організованих групах дітей;

3) ефективна корекція високих ризиків залучення в залежність від алкоголю та (або) інших ПАР в організованих групах дітей;

4) активне виявлення ознак вживання і залучення в залежність від алкоголю та (або) інших психоактивних речовин серед дітей, мотивація виявленого контингенту на участь у програмах наркологічної допомоги з урахуванням діапазону прийнятності;

5) реалізація стандартних первинно-профілактичних технологій мотиваційного інформування населення через засоби масової інформації;

6) диспансерне і профілактичне спостереження дітей, схильних до вживання з шкідливими наслідками алкоголь і (або) інші ПАР та з залежністю від алкоголю і (або) інших ПАР;

7) забезпечення наступності в лікуванні хворих дітей, які вживають з згубними наслідками алкоголь і (або) інші ПАР та з залежністю від алкоголю і (або) інших ПАР;

8) надання амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної наркологічної допомоги хворим дітям, що вживають з згубними наслідками алкоголь і (або) інші ПАР і c залежністю від алкоголю та (або) інших ПАР;

9) проведення аналізу ефективності, що надається наркологічної допомоги.

15. Наркологічна допомога дітям проводиться з письмової згоди їх законних представників.

16. Для надання наркологічної допомоги наркологічне відділення (кабінет) для дітей має:

1) палати для хворих;

2) кабінети завідувача відділення та старшої медичної сестри;

3) кабінети дитячих дільничних лікарів наркологів;

4) кабінети для психологів та психотерапевтів для проведення спеціальної індивідуальної та групової психотерапевтичної роботи з реабілітаційними програмами і психодіагностики;

5) процедурний кабінет;

6) приміщення для зберігання білизни, постільних речей, предметів господарського вжитку.

17. Наркологічне відділення (кабінет) для дітей розміщується окремо від наркологічних підрозділів для лікування дорослих наркологічних хворих з окремим входом або розташовується в окремому приміщенні.

Параграф 3. Наркологічне відділення (кабінет) анонімного лікування

Виноска. Заголовок параграфа 3 в редакції наказу Міністра охорони здоров’я і соціального розвитку РК від 30.12.2014 № 367 (вводиться в дію після закінчення десяти календарних днів після дня їх першого офіційного опублікування).

18. Наркологічне відділення (кабінет) анонімного лікування є структурним підрозділом наркологічної організації, що надає спеціалізовану медичну допомогу хворим, які вживають з згубними наслідками алкоголь і (або) інші ПАР та з залежністю від алкоголю і (або) інших ПАР, згідно з протоколами надання наркологічної допомоги.

19. Медичний персонал наркологічного відділення (кабінету) анонімного лікування здійснює:

1) амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу добровільно звернулися хворим, які вживають з згубними наслідками алкоголь і (або) інші ПАР та з залежністю від алкоголю і (або) інших ПАР;

2) спостереження, підтримуючу і противорецидивную терапію хворих, які пройшли лікування в наркологічних відділеннях (кабінетах) анонімного лікування;

3) проведення аналізу ефективності, що надається наркологічної допомоги.

20. Для надання наркологічної допомоги наркологічне відділення (кабінет) анонімного лікування мають:

1) кабінет завідуючого відділенням лікаря нарколога;

2) кабінети для психологів та психотерапевтів для проведення спеціальної індивідуальної та групової психотерапевтичної роботи з реабілітаційними програмами і психодіагностики;

3) процедурний кабінет;

4) палати для хворих;

5) приміщення для зберігання білизни, постільних речей, предметів господарського вжитку.

21. Наркологічне відділення (кабінет) анонімного лікування повинно бути розміщено окремо від інших наркологічних підрозділів з окремим входом або розташовуватися в окремому приміщенні.

Параграф 4. Стаціонарні наркологічні відділення для

медикаментозної корекції гострих і підгострих абстинентних

станів і проведення мотиваційної терапії хворим з

залежністю від алкоголю та (або) інших ПАР, у тому числі

відділення для примусового обстеження та лікування хворих з

залежністю від алкоголю та (або) інших ПАР

Виноска. Заголовок параграфа 4 в редакції наказу Міністра охорони здоров’я і соціального розвитку РК від 30.12.2014 № 367 (вводиться в дію після закінчення десяти календарних днів після дня їх першого офіційного опублікування).

22. Стаціонарні наркологічні відділення для медикаментозної корекції гострих і підгострих абстинентних станів і проведення мотиваційної терапії хворим із залежністю від алкоголю та (або) інших ПАР, в тому числі відділення для примусового обстеження і лікування хворих із залежністю від алкоголю та (або) інших ПАР, є структурними підрозділами наркологічної організації і надають спеціалізовану медичну допомогу хворим, включаючи медикаментозну корекцію абстинентних станів відповідно до стандартів надання наркологічної допомоги.

23. Медичний персонал наркологічних стаціонарних відділень для медикаментозної корекції гострих і підгострих абстинентних станів і проведення мотиваційної терапії хворих із залежністю від алкоголю та (або) інших ПАР, в тому числі відділення для примусового обстеження і лікування хворих із залежністю від алкоголю та (або) інших ПАР, здійснює:

1) діагностику та лікування психічних та поведінкових розладів внаслідок вживання алкоголю та (або) інших ПАР;

2) заходи по забезпеченню наступності в лікуванні хворих між амбулаторних і стаціонарними ланками наркологічної служби, а також між різними наркологічними відділеннями;

3) консультативну допомогу з питань профілактики, діагностики та лікування наркологічних розладів організаціям охорони здоров’я;

4) експертизу тимчасової непрацездатності хворих;

5) проведення аналізу ефективності, що надається наркологічної допомоги.

24. Для надання наркологічної допомоги стаціонарні наркологічні відділення для медикаментозної корекції гострих і підгострих абстинентних станів і проведення мотиваційної терапії хворим із залежністю від алкоголю та (або) інших ПАР, в тому числі відділення для примусового обстеження і лікування хворих із залежністю від алкоголю та (або) інших ПАР мають:

1) приймальний покій;

2) палати для хворих;

3) процедурні кабінети;

4) кабінети для психологів та психотерапевтів для проведення спеціальної індивідуальної та групової психотерапевтичної роботи з реабілітаційними програмами і психодіагностики;

5) кабінети завідувача відділення та старшої медичної сестри;

6) кабінет для лікарів;

7) кабінет чергового медичного персоналу;

8) кабінети фізіотерапії та кабінети функціональної діагностики;

9) приміщення для зберігання білизни, постільних речей, предметів господарського вжитку;

10) їдальню.

25. При необхідності в стаціонарних наркологічних відділеннях для медикаментозної корекції гострих і підгострих абстинентних станів і проведення мотиваційної терапії хворим із залежністю від алкоголю та (або) інших ПАР, у тому числі у відділеннях для примусового обстеження і лікування хворих із залежністю від алкоголю та (або) інших ПАР, виділяється палата активного спостереження та інтенсивної терапії з цілодобовим постом спостереження.

26. При лікуванні хворих із залежністю від алкоголю та (або) інших ПАР необхідно передбачити можливість утримання в різних палатах хворих, що надійшли вперше і осіб, спрямованих на примусове обстеження, встановлення діагнозу та лікування, а також хворих, що поступили на лікування повторно.

Параграф 5. Відділення медико-соціальної реабілітації

(відділення психотерапії та реабілітації, відділення

соціальної реабілітації)

Виноска. Заголовок параграфа 5 в редакції наказу Міністра охорони здоров’я і соціального розвитку РК від 30.12.2014 № 367 (вводиться в дію після закінчення десяти календарних днів після дня їх першого офіційного опублікування).

27. Відділення медико-соціальної реабілітації (відділення психотерапії та реабілітації, відділення соціальної реабілітації) є структурними підрозділами наркологічної організації і надають спеціалізовану медичну допомогу хворим з медико-соціальної реабілітації згідно з протоколами надання наркологічної допомоги.

28. Відділення медико-соціальної реабілітації (відділення психотерапії та реабілітації, відділення соціальної реабілітації) працюють в режимі цілодобового наркологічного стаціонару, у якому здійснюються реабілітаційні та психо-корекційні програми для хворих із залежністю від алкоголю та (або) інших ПАР.

29. Медичний персонал відділень медико-соціальної реабілітації (відділення психотерапії та реабілітації, відділення соціальної реабілітації) здійснює:

1) формування антиалкогольної, антинаркотичної стійкості у хворих із залежністю від алкоголю та (або) інших ПАР, які успішно пройшли етап медикаментозної корекції залежності від алкоголю і (або) інших ПАР;

2) медико-психологічну підтримку хворих із залежністю від алкоголю та (або) інших ПАР шляхом формування певних життєвих установок і навчання методам подолання конфліктно-стресових ситуацій;

3) формування навичок здорового способу життя та відмова від вживання алкоголю і (або) інших ПАР, тренування цих навичок у реальних ситуаціях самообслуговування, комунікації, взаємодії, трудової діяльності та дозвілля;

4) проведення профілактичних заходів з хворими із залежністю від алкоголю та (або) інших ПАР, які пройшли медико-соціальну реабілітацію, у цілях недопущення рецидивів і своєчасного втручання в кризових ситуаціях, а також з метою залучення їх до роботи в реабілітаційних програмах у відділеннях медико-соціальної реабілітації (відділення психотерапії та реабілітації, відділення соціальної реабілітації);

5) інформування громадськості з питань медико-соціальної реабілітації, з метою залучення хворих, фахівців, громадських організацій і населення до участі в реабілітаційних програмах, а також з метою просвіти населення щодо хвороб залежності;

6) експертизу тимчасової непрацездатності хворих;

7) проведення аналізу ефективності, що надається наркологічної допомоги під час перебування хворих у відділеннях медико-соціальної реабілітації (відділення психотерапії та реабілітації, відділення соціальної реабілітації) і після виписки.

30. Для надання наркологічної допомоги відділення медико-соціальної реабілітації (відділення психотерапії та реабілітації, відділення соціальної реабілітації) мають:

1) палати для хворих;

2) процедурний кабінет;

3) кабінети завідувача відділення та старшої медичної сестри;

4) кабінети для психологів та психотерапевтів для проведення спеціальної індивідуальної та групової психотерапевтичної роботи з реабілітаційними програмами і психодіагностики;

5) кабінет соціального працівника для проведення індивідуальних бесід з хворими членами сім’ї;

6) кабінет лікарів;

7) кабінет чергового медичного персоналу;

8) приміщення для зберігання білизни, постільних речей, предметів господарського вжитку;

9) бібліотеки;

10) приміщення для проведення зборів терапевтичного співтовариства;

11) спортивний зал, спортивний майданчик;

12) кабінети фізіотерапії та кабінети функціональної діагностики;

13) їдальню.

31. У структурі відділень медико-соціальної реабілітації (відділення психотерапії та реабілітації, відділення соціальної реабілітації) також можуть створюватися лікувально-трудові майстерні, навчальні класи, студії, спортивні секції, підсобні господарства.

Параграф 6. Центр тимчасової адаптації та детоксикації

Виноска. Заголовок параграфа 6 в редакції наказу Міністра охорони здоров’я і соціального розвитку РК від 30.12.2014 № 367 (вводиться в дію після закінчення десяти календарних днів після дня їх першого офіційного опублікування).

32. Центр тимчасової адаптації та детоксикації є структурним підрозділом наркологічної організації, що надає спеціалізовану медичну допомогу особам, які перебувають у стані сп’яніння (інтоксикації) середнього ступеня тяжкості від алкоголю, згідно з протоколами надання наркологічної допомоги.

33. Центр тимчасової адаптації та детоксикації працює в режимі цілодобового стаціонару, в якому виявляється наркологічна допомога особам, доставленим співробітниками органів внутрішніх справ і громадянами.

34. Медичний персонал центру тимчасової адаптації та детоксикації здійснює:

1) діагностику ступенів сп’яніння (інтоксикації) від алкоголю;

2) прийняття рішення про необхідність госпіталізації в умовах центру тимчасової адаптації та детоксикації або про відмову в госпіталізації;

3) надання наркологічної допомоги особам, які перебувають у стані середнього ступеня сп’яніння (інтоксикації) від алкоголю;

4) мотивацію на проходження програми медико-соціальної реабілітації осіб, яким у процесі надання наркологічної допомоги виставлений діагноз сформованої залежності від алкоголю;

5) організацію наступності надання наркологічної допомоги;

6) проведення аналізу ефективності, що надається наркологічної допомоги.

35. Наркологічна допомога без згоди громадян надається відповідно до Кодексу Республіки Казахстан «Про здоров’я народу і систему охорони здоров’я».

36. Для надання наркологічної допомоги центр тимчасової адаптації та детоксикації має:

1) кабінет для прийому хворих;

2) процедурний кабінет;

3) палати для хворих;

4) ізолятор;

5) кабінети завідувача центром і старшої медичної сестри;

6) кабінет для лікарів;

7) кабінет чергового медичного персоналу;

8) приміщення для зберігання білизни, постільних речей, предметів господарського вжитку;

9) приміщення для зберігання документів, особистих речей осіб, доставлених співробітниками органів внутрішніх справ.

Параграф 7. Денний наркологічний стаціонар

Виноска. Заголовок параграфа 7 в редакції наказу Міністра охорони здоров’я і соціального розвитку РК від 30.12.2014 № 367 (вводиться в дію після закінчення десяти календарних днів після дня їх першого офіційного опублікування).

37. Денний наркологічний стаціонар є структурним підрозділом наркологічної організації, для надання спеціалізованої медичної допомоги хворим, які вживають з згубними наслідками алкоголь і (або) інші ПАР та з залежністю від алкоголю і (або) інших ПАР, згідно з протоколами надання наркологічної допомоги.

38. Медичний персонал денного наркологічного стаціонару здійснює:

1) надання наркологічної допомоги при недоцільності за медичними показаннями відривати хворих від сім’ї, звичної мікросоціального середовища;

2) заходи, спрямовані на поступову адаптацію хворих до звичайній життєвій обстановці;

3) проведення аналізу ефективності, що надається наркологічної допомоги.

39. Для надання наркологічної допомоги денний наркологічний стаціонар має:

1) кабінет для прийому хворих;

2) кабінет медичних сестер;

3) палати для хворих;

4) процедурний кабінет;

5) кабінети для психологів та психотерапевтів для проведення спеціальної індивідуальної та групової психотерапевтичної роботи з реабілітаційними програмами і психодіагностики;

6) приміщення для занять творчою діяльністю (малювання, виготовлення художніх виробів і так далі);

7) приміщення для зберігання білизни, постільних речей, предметів господарського вжитку.

40. Хворі, які вживають з згубними наслідками алкоголь і (або) інші ПАР та з залежністю від алкоголю і (або) інших ПАР, які можуть бути зайняті у виробничих процесах на базі лікувально-трудових майстерень наркологічних організацій.

Параграф 8. Організаційно-методичний відділ

Виноска. Заголовок параграфа 8 в редакції наказу Міністра охорони здоров’я і соціального розвитку РК від 30.12.2014 № 367 (вводиться в дію після закінчення десяти календарних днів після дня їх першого офіційного опублікування).

41. Організаційно-методичний відділ є структурним підрозділом наркологічної організації, здійснює організаційно-методичну роботу.

42. Працівники організаційно-методичного відділу здійснюють:

1) проведення аналізу та моніторингу надання наркологічної допомоги та дотримання протоколів надання наркологічної допомоги;

2) вивчення, узагальнення та впровадження в практичну діяльність наркологічних організацій передового досвіду роботи, наукової організації праці і управління, нових досягнень науки і техніки, інноваційних технологій наркологічної допомоги;

3) оперативне ведення облікової документації, складання та аналіз статистичної звітності, складання зведених звітів;

4) розробка щорічних і перспективних комплексних планів основних організаційних заходів щодо наркологічної допомоги населенню;

5) участь у підготовці та проведенні активів, нарад, конференцій з питань профілактики, діагностики, лікування захворювань наркологічного профілю.

43. Для виконання організаційно-методичної роботи організаційно-методичний відділ має:

1) кабінет завідувача відділом;

2) кабінети лікарів-статистиків;

3) кабінет медичного статистика.

Параграф 9. Наркологічний кабінет у районних або міських поліклініках

Виноска. Заголовок параграфа 9 в редакції наказу Міністра охорони здоров’я і соціального розвитку РК від 30.12.2014 № 367 (вводиться в дію після закінчення десяти календарних днів після дня їх першого офіційного опублікування).

44. Наркологічний кабінет у районних або міських поліклініках є структурним підрозділом медичної організації первинної медико-санітарної допомоги, який надає спеціалізовану медичну допомогу хворим, які вживають з згубними наслідками алкоголь і (або) інші ПАР і c залежністю від алкоголю та (або) інших ПАР, згідно з протоколами надання наркологічної допомоги, з метою підвищення доступності наркологічної допомоги населенню.

45. Медичний персонал наркологічного кабінету в районних або міських поліклініках здійснює:

1) виявлення, облік та диспансерне спостереження за хворими c залежністю від алкоголю та (або) інших ПАР на території, закріпленій за медичною організацією первинної медико-санітарної допомоги;

2) виявлення та облік (за показаннями) хворих, які вживають з згубними наслідками алкоголь і (або) інші ПАР;

3) надання амбулаторно-поліклінічної допомоги хворим, які вживають з згубними наслідками алкоголь і (або) інші ПАР та з залежністю від алкоголю і (або) інших ПАР;

4) забезпечення наступності надання наркологічної допомоги хворим, які вживають з згубними наслідками алкоголь і (або) інші ПАР та з залежністю від алкоголю і (або) інших ПАР;

5) проведення аналізу ефективності наркологічної допомоги.

46. Для надання наркологічної допомоги наркологічний кабінет у районних або міських поліклініках має:

1) кабінет лікаря для прийому хворих, з картотекою динамічного диспансерного спостереження;

2) процедурний кабінет.

Параграф 10. Пункт надання замісної

підтримуючої терапії

Виноска. Положення доповнено пунктом 10 згідно з наказом Міністра охорони здоров’я і соціального розвитку РК від 30.12.2014 № 367 (вводиться в дію після закінчення десяти календарних днів після дня їх першого офіційного опублікування).

47. Основними завданнями надання замісної підтримувальної терапії є:

1) підвищення якості життя та соціальної адаптації пацієнтів з опіоїдної залежності;

2) зниження частоти і обсягу вживання нелегальних наркотичних речовин;

3) зниження ризику передачі ВІЛ-інфекції та інших супутніх захворювань серед споживачів ін’єкційних наркотиків;

4) збільшення прихильності до антиретровірусної терапії ВІЛ-інфікованих осіб, залежних від опіоїдів.

48. Пункт надання замісної підтримувальної терапії розміщується в будівлі організації охорони здоров’я, з окремим входом в приміщення.

49. Показаннями для призначення замісної підтримувальної терапії є:

1) діагноз опіоїдної залежності (F 11.2);

2) здатність дати інформовану згоду;

3) вік старше 18 років;

4) встановлений діагноз ВІЛ-інфекції;

Короткий опис статті: наркологічна лікарня

Джерело: Про затвердження Положення про наркологічних установах (лікарнях, диспансерах) — ІПС «?ділет»

Також ви можете прочитати