Резюме спеціаліста з охорони праці зразок, Шукачам роботи , Шаблони і бланки

19.02.2017

Шаблони і бланки

Інженер з охорони праці

Інформація про заявника:

Чоловік, 44лет

Рівень освіти: Вища

Вид зайнятості: повний день

Регіон: Дніпропетровськ

Бажаний рівень з/п від $/місяць: 350$/місяць

Розгорнутий текст резюме:

Ігор Михайлович Кравчук

Місце проживання: Кривий Ріг

Дата народження: 1968-07-14

Сімейний стан: в шлюбі

Діти: є (1)

Готовність до відряджень: Готовий

Шукаю роботу в: Кривий Ріг

Виконання поставлених завдань у повному обсязі за гідну оплату.

Ключова інформація та навички роботи:

 • Знання нормативних актів з охорони праці та пожежної безпеки.
 • Здійснення раціонального керівництва підлеглим персоналом
 • Впевнений користувач ПК, MS Word, Microsoft Excel, інтервент, програма SAP.
 • Знання проектно-кошторисної документації.

  Досвід роботи Провідний інженер з охорони праці енергетичного департаменту.

  червень 2000 – 2011г. ПАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг»

  Обов’язки на займаній посаді інженер з охорони праці:

 • Здійснення контролю стану охорони праці і пожежної безпеки в підвідомчих підрозділах.
 • Навчання і перевірка знань робітників та керівників і спеціалістів з охорони праці та пожежної безпеки.
 • Ведення документації підвідомчого підрозділу відповідно до вимог нормативних актів з охорони праці та пожежної безпеки.
 • Робота з контролюючими органами.
 • Організація проходження медоглядів персоналу.
 • Сертифікація підрозділів по системі OHSAS 18001. Досягнення
 • Робота без травм структурного підрозділу протягом 5 років
 • Отримання структурним підрозділом сертифіката OHSAS 18001

  Причини зміни місця роботи: Оптимізація підприємства – аутсорсинг.

  Освіта Вища

  вересень 1988 — июнь1993 Криворізький гірничо-рудний інститут (КГРІ) (Україна, Кривий Ріг)

  Механіко-машинобудівний, інженер-механік

  Додаткова інформація

  Вільно володію ПК, Інтернет, програма SAP. Група електробезпеки-4, Свідоцтво навчання РИС з питань оп і ПБ і. т. д.

  ЄКТС

  Кваліфікаційний довідник посад керівників, фахівців і інших службовців від 29 квітня 2008 року.

  Робота в Уфі і Башкортостані / ЄКТС / Розділ 1/ Посади спеціалістів/ Інженер з охорони праці

  Інженер з охорони праці

  Посадові обов’язки Інженера по охороні праці. Здійснює контроль за додержанням у підрозділах підприємства законодавчих та інших нормативних правових актів з охорони праці, за наданням працівникам встановлених пільг і компенсацій за умовами праці. Вивчає умови праці на робочих місцях, готує і вносить пропозиції щодо розроблення і упровадження більш досконалих конструкцій огороджувальної техніки, запобіжних і блокувальних пристроїв, інших засобів захисту від впливу небезпечних і шкідливих виробничих факторів. Бере участь у проведенні перевірок, обстежень технічного стану будівель, споруд, обладнання, машин і механізмів, ефективності роботи вентиляційних систем, стану санітарно-технічних пристроїв, санітарно-побутових приміщень, засобів колективного і індивідуального захисту працівників, визначенні їх відповідності вимогам нормативних правових актів з охорони праці і при виявленні порушень, які створюють загрозу життю і здоров’ю працівників або можуть привести до аварії; вживає заходів щодо припинення експлуатації машин, устаткування і виконання робіт у цехах, на дільницях, на робочих місцях. Спільно з іншими підрозділами підприємства проводить роботу з атестації та сертифікації робочих місць і виробничого устаткування на відповідність вимогам охорони праці. Бере участь у розробці заходів щодо попередження професійних захворювань і нещасних випадків на виробництві, поліпшенню умов праці і доведенню їх до вимог нормативних правових актів з охорони праці, а також надає організаційну допомогу з виконання розроблених заходів. Контролює своєчасність проведення відповідними службами необхідних випробувань і технічних оглядів стану устаткування, машин і механізмів, дотримання графіків вимірів параметрів небезпечних і шкідливих виробничих факторів, виконання приписів органів державного нагляду і контролю за додержанням чинних норм, правил та інструкцій з охорони праці, стандартів безпеки праці у процесі виробництва, а також у проектах нових і реконструйованих виробничих об’єктів, бере участь у прийманні їх в експлуатацію. Бере участь у розгляді питання про відшкодування роботодавцем шкоди, заподіяної працівникам каліцтвом, професійним захворюванням або іншим ушкодженням здоров’я, пов’язаними з виконанням ними трудових обов’язків. Надає підрозділам підприємства методичну допомогу у складанні списків професій і посад, згідно з якими працівники повинні проходити обов’язкові медичні огляди, а також списків професій і посад, відповідно до яких на підставі діючого законодавства працівникам надаються компенсації і пільги за тяжкі, шкідливі або небезпечні умови праці при розробці і перегляді інструкцій з охорони праці, стандартів підприємства системи стандартів безпеки праці по організації інструктажу, навчання і перевірки знань працівників з охорони праці. Проводить вступні інструктажі з охорони праці з усіма знову прийнятими на роботу, відрядженими, учнями і студентами, прибулими на виробниче навчання або практику. Бере участь у складанні розділу » Охорона праці колективного договору, у розслідуванні випадків виробничого травматизму, професійних і виробничо-обумовлених захворювань, вивчає їх причини, аналізує ефективність упроваджуваних заходів щодо їх запобігання. Здійснює контроль за організацією збереження, видачі, прання, хімічного чищення, сушіння, знепилення, знежирення і ремонту спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту, станом запобіжних пристосувань і захисних пристроїв, а також правильним витрачанням у підрозділах підприємства коштів, виділених на виконання заходів з охорони праці. Складає звітність з охорони праці за встановленими формами і у відповідні терміни.

  Інженер з охорони праці Повинен знати: законодавчі і нормативні правові акти, методичні матеріали з питань охорони праці, основні технологічні процеси виробництва продукції підприємства методи вивчення умов праці на робочих місцях організацію роботи з охорони праці систему стандартів безпеки праці психофізіологічні вимоги до працівників виходячи з категорії важкості робіт, обмеження застосування праці жінок, підлітків, робітників, переведених на легку працю особливості експлуатації устаткування, застосовується на підприємстві правила і засоби контролю відповідності технічного стану устаткування вимогам безпечного ведення робіт передовий вітчизняний і зарубіжний досвід з охорони праці методи і форми пропаганди та інформації з охорони праці порядок і строки складання звітності про виконання заходів з охорони праці основи економіки, організації виробництва, праці та управління, основи трудового законодавства.

  Вимоги до кваліфікації Інженера по охороні праці.

  Інженер з охорони праці I категорії: вища професійна (технічна) освіта і стаж роботи на посаді інженера з охорони праці II категорії не менше 3 років.

  Інженер з охорони праці II категорії: вища професійна (технічна) освіта і стаж роботи на посаді інженера з охорони праці або інших інженерно-технічних посадах, що заміщаються фахівцями з вищою професійною освітою, не менш 3 років.

  Інженер з охорони праці: вище професійне (технічне) освіту без пред’явлення вимог до стажу роботи або середня професійна (технічна) освіта і стаж роботи на посаді техніка I категорії не менше 3 років або інших посадах, що заміщаються фахівцями з середньою професійною (технічною) освітою, не менше 5 років.

  Інженер з охорони праці, резюме

  • Організація і контроль робіт з охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії на підприємстві. Проведення супутніх заходів. Різнобічні та глибокі технічні знання. (подробиці вказані в резюме, готовий підтвердити. ще при особистій зустрічі) • Відмінне знання нормативної та законодавчої бази з охорони праці та техніки безпеки (V кваліфікаційна група). • Впевнений користувач MS Office, 1С (Бюджетування, Закупівлі), приходить суд, АІС Контроль, Internet.

  • Організація і контроль робіт з охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії на підприємстві. Проведення супутніх заходів. Різнобічні та глибокі технічні знання. (подробиці вказані в резюме, готовий підтвердити. ще при особистій зустрічі) • Відмінне знання нормативної та законодавчої бази з охорони праці та техніки безпеки (V кваліфікаційна група). • Впевнений користувач MS Office, 1С (Бюджетування, Закупівлі), приходить суд, АІС Контроль, Internet.

  • Організація і контроль робіт з охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії на підприємстві. Проведення супутніх заходів. Різнобічні та глибокі технічні знання. (подробиці вказані в резюме, готовий підтвердити. ще при особистій зустрічі) • Відмінне знання нормативної та законодавчої бази з охорони праці та техніки безпеки (V кваліфікаційна група). • Впевнений користувач MS Office, 1С (Бюджетування, Закупівлі), приходить суд, АІС Контроль, Internet.

  • Організація і контроль робіт з охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії на підприємстві. Проведення супутніх заходів. Різнобічні та глибокі технічні знання. (подробиці вказані в резюме, готовий підтвердити. ще при особистій зустрічі) • Відмінне знання нормативної та законодавчої бази з охорони праці та техніки безпеки (V кваліфікаційна група). • Впевнений користувач MS Office, 1С (Бюджетування, Закупівлі), приходить суд, АІС Контроль, Internet.

  • Організація і контроль робіт з охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії на підприємстві. Проведення супутніх заходів. Різнобічні та глибокі технічні знання. (подробиці вказані в резюме, готовий підтвердити. ще при особистій зустрічі) • Відмінне знання нормативної та законодавчої бази з охорони праці та техніки безпеки (V кваліфікаційна група). • Впевнений користувач MS Office, 1С (Бюджетування, Закупівлі), приходить суд, АІС Контроль, Internet.

  ПК-користувач, Windows, MS-office, Internet, Гарант, Консультант плюс, електронна пошта

  Оформляю документи будь-якої складності.Вмію працювати в команді. Постійно підвищую свій освітній рівень. Розробка, оформлення та ведення документації з охорони праці згідно з нормативно-технічною базою, в тому числі з нульового. ще рівня проведення вступного інструктажу контроль за проведенням інструктажів (повторного, позапланового, цільового) контроль за дотриманням техніки безпеки на об’єктах видача приписів та контроль за їх виконанням підготовка та оформлення атестації робочих місць проведення мед.оглядів

  Цілеспрямована, відповідальна, велике бажання працювати і розвиватися. Є посвідчення з охорони праці, пожежно-технічного мінімуму та електробезпеки (4г).

  Захистила диплом на тему: Модернізація очищення стічних вод на підприємстві досвід роботи в офісі з документами за рахунок практики під час навчання

  Кадрове Діловодство знання законодавства в сфері Охорони праці (запровадження інструктажів, заповнення журналів, ЗІЗ і тд). Можу організувати навчання та службу охорони праці з нуля, незалежно від специфіки організації Знання ТК. ще РФ Досвід збору та обробки інформації ПК — досвідчений користувач (повний пакет програм MS Office, навігація в Internet, довідково-інформаційні програми, 1С). Спокійно можу працювати в режимі багатозадачності Я дуже активний і вольова людина. Моє улюблене заняття на дозвіллі — це активне проведення часу (велосипедний спорт, плавання, танці, йога, тренажерний зал, походи на байдарках, піший туризм). Люблю нові знайомства та зустрічі, завжди йду на контакт. Можу регулювати будь-які конфліктні і спірні ситуації. З легкістю беруся за будь-яку роботу, завжди беру відповідальність за свої вчинки. Не люблю спізнюватися. З легкістю можу бути організатором будь-якого заходу. Захоплююсь психологією.

  Знайдено 316 резюме інженера з охорони праці в Україні

  від 5000 грн

  13:18, 27 травня 2015

  Роман Володимирович. вік — 40, вища, досвід роботи 7-10 років, місто проживання — Рівне, бажаний графік роботи — повна занятість, претендує на зарплату не менше 5000 грн

  Список обов’язків інженера з охорони праці досить довгий і різноманітний. Все залежить від специфіки компанії і його власної кваліфікації. Основні обов’язки: здійснює контроль за додержанням у підрозділах підприємства законодавчих та інших нормативних правових актів з охорони праці, за наданням працівникам встановлених пільг і компенсацій за умовами праці.

  Зареєструйтесь і використовуйте всі можливості порталу Jobs.ua. Додайте свою вакансію в підрубрику Інженер з охорони праці в Україні та підпишіться на розсилку RSS-стрічку нових резюме від фахівців з обраної спеціалізації.

  Якщо ви відповідальні за навчання і підвищення кваліфікації співробітників компанії, перегляньте курси професій і підвищення кваліфікації, навчальні центри, які пропонують курси іноземних мов і програми навчання і стажування за кордоном, а також каталог тренінгових компаній і відкритих тренінгів на найближче півріччя.

  Якщо вас цікавить не тільки персонал в Україні та/або ви готові взяти на роботу спеціаліста з іншого регіону, шукайте резюме по всіх регіонах України:

  Зразки резюме в сфері Менеджер, інженер з промислової, пожежної безпеки, ГО НС

  1988 — 1993: Уфимський будівельний технікум, р. Уфа,

  Технік-будівельник.

  2013 — 2013: НОУ Навчальний центр Газ-Нафта, р. Уфа, Республіка Башкортостан,

  Перевірка знань з пожежно-технічного мінімуму в обсязі виробничих обов’язків за програмою: ПТМ для керівників, відповідальних осіб за пожежну безпеку пожежонебезпечних виробництв.

  ВАТ Востокнефтепроводстрой. р. Уфа

  Будівництво трубопроводів

  Будівництво магістральних і промислових нафтогазопродуктопроводів, об’єктів наземного будівництва

  Забезпечення і дотримання вимог охорони праці, промислової безпеки та екології при виробництві робіт в рамках проекту Модернізації .

  Короткий опис статті: посадова інструкція інженера з охорони праці підприємства

  Джерело: Резюме спеціаліста з охорони праці зразок — Шукачів роботи — Шаблони і бланки — ДІЛОВОДСТВО

 • Також ви можете прочитати