Робота медсестри відділення реанімації та анестезіології , сторінка

17.07.2015

Диплом на тему Робота медсестри відділення реанімації та анестезіології

Рис. 1. Кількість пролікованих пацієнтів в ОАР №2 у 2008 році

Рис. 2. Кількість % пролікованих пацієнтів в ОАР №2 у 2008 році

Рис. 6. Основні синдроми, які стали показанням до госпіталізації в ОАР№2

Висновок: у відділенні анестезіології та реанімації №2 здійснюється лікування хворих переважно хірургічного та кардіологічного профілю, в меншій мірі хворі ЛОР і ЧЛХ відділень, а також ревматологічного, неврологічного, нефрологічного, гастроентерологічного і пульмонологічного профілю. Всього за 2008 рік у відділенні реанімації перебували на лікуванні 771 пацієнт.

З вищевикладеного випливає, що профіль пацієнтів, пролікованих у реанімаційному відділенні багатогранний і медсестра повинна володіти навичками медсестри хірургії та терапії, навичками перев’язочній та процедурної медсестри, бути свого роду психологом, учителем і наставником.

Посадова інструкція медичної сестри-анестезиста відділення анестезіології-реанімації №2

1. Загальні положення

1.1 Медична сестра-анестезист відділення анестезіології-реанімації відноситься до категорії середнього медичного персоналу, приймається і звільняється наказом головного лікаря за погодженням із завідувачем відділення анестезіології-реанімації, головною медичною сестрою і старшою медичною сестрою відділення анестезіології-реанімації.

1.2 На посаду медичної сестри-анестезиста відділення анестезіології-реанімації призначається особа, яка має середню медичну освіту, диплом за спеціальністю «Сестринська справа», «Лікувальна справа» або «Акушерська справа», який пройшов первинну спеціалізацію за фахом «Анестезіологія та реаніматологія» та має сертифікат спеціаліста за спеціальністю «Анестезіологія та реаніматологія».

1.3 Медична сестра-анестезист відділення анестезіології-реанімації в своїй роботі безпосередньо підпорядковується завідуючому відділенням анестезіології-реанімації, старшої медичної сестри відділення анестезіології-реанімації, головної медсестри.

1.4 Розпорядження медичної сестри-анестезиста є обов’язковими для молодшого медичного персоналу відділення анестезіології-реанімації.

1.5 У своїй діяльності медична сестра-анестезист відділення анестезіології-реанімації керується:

· законодавчими і нормативними актами, що регламентують надання медичної допомоги;

· нормативно-правовими актами державних органів;

· положенням про відділення анестезіології-реанімації;

· положенням, кваліфікаційною характеристикою фахівця з середньою медичною і фармацевтичною освітою за фахом «Анестезіологія та реаніматологія»;

· графіком роботи;

· «Збірником для роботи медичних сестер реанімаційно-анестезіологічного відділення»;

· «Етичним кодексом медичної сестри»;

· наказами і розпорядженнями головного лікаря;

· інструкціями з охорони праці, протипожежної, антитерористичної безпеки.

1.6 Медична сестра-анестезист відділення анестезіології-реанімації повинна знати:

· професійне призначення, функціональні обов’язки і права фахівця;

· основи законодавства і права в охороні здоров’я;

· основи медичного страхування;

· теоретичні основи сестринської справи;

· медичну етику і деонтологию, психологію професійного спілкування;

· вікові анатомо-фізіологічні особливості;

· патофізіологію різних видів вмирання і клінічної смерті;

· відновного періоду після пожвавлення;

· основи клінічного та фармакологічного обґрунтування використовуваних засобів, застосовуваних при проведенні анестезії та інтенсивної терапії;

· питання проникнення медикаментів через плацентарний бар’єр;

· методи передопераційного обстеження, підготовку до операції;

· сучасні методи загальної, місцевої та регіонарної анестезії;

· сучасні методи інтенсивної терапії та реанімації при різних захворюваннях та критичних станах;

· організацію сестринського догляду за хворими на основі етапів сестринського процесу ;

· методи та засоби гігієнічного виховання; роль сестринського персоналу в програмах охорони здоров’я населення;

· систему інфекційного контролю, інфекційної безпеки пацієнтів та медичного персоналу медичного закладу: асептику і антисептику;

· систему взаємодії лікувально-профілактичного закладу з установами санітарно-епідеміологічного профілю;

· організацію діловодства та обліково-звітної діяльності структурного підрозділу;

· основні види медичної документації;

· охорону праці та техніку безпеки в медичному закладі;

· функціональні обов’язки, права і відповідальність молодшого

персоналу;

· основи медицини катастроф.

2. Обов’язки

Медична сестра-анестезист відділення анестезіології-реанімації зобов’язана:

2.1 Організовувати працю у відповідності з цією інструкцією, графіком роботи, Збірником для роботи медичних сестер та анестезіологічного реанімаційного відділення».

2.2 Організовувати робоче місце.

2.3 Здійснювати підготовку дихальної та контрольно-діагностичної апаратури до роботи, контроль справності, правильності експлуатації, техніки безпеки.

2.4 Дотримуватися вимоги, що пред’являються до маркування предметів медичного призначення.

2.5 Аналізувати ситуацію і приймати рішення в межах своєї професійної компетенції та повноважень.

2.6 Володіти комунікативними навичками спілкування.

2.7 Володіти технікою сестринських маніпуляцій.

2.8 Оцінювати стан і виділяти провідні синдроми і симптоми у хворих і постраждалих, що знаходяться у важкому і термінальному станах – надати екстрену долікарську допомогу при невідкладних станах.

2.9 Дотримуватися фармацевтичний порядок одержання, зберігання та використання лікарських засобів та імунобіологічних препаратів.

2.10 Готувати наркозну апаратуру до роботи, працювати з апаратурою:

2.11 Готувати набір для інтубації, підібрати маски, носові катетери.

2.12 Готувати набір для пункції центральних вен: набір для внутрішньовенного наркозу, для перидуральною анестезії.

2.13 Оцінювати ефективність премедикації.

2.14 Оцінювати відновлення м’язового тонусу за клінічними ознаками.

2.15 Оцінювати адекватність самостійного дихання хворого: проводити прийом Селіка.

2.16 Готувати до роботи кардіомонітор, дефібрилятор.

2.17 Здійснювати венепункцію і катетеризацію периферичних вен.

2.18 Проводити аспірацію вмісту трахеобронхіального дерева, лаваж трахеобронхіального дерева, догляд за трахеостомою, постуральний дренаж.

2.19 Готувати розчини та системи для інфузійно-трансфузійної терапії.

2.20 Вести наркозну карту і карту спостереження.

2.21 Суворо дотримуватися правил особистої гігієни, вимоги до форми одягу.

2.22 Забезпечувати наявність постійного резерву стерильних шприців і систем наборів для надання невідкладної допомоги.

2.23 Виконувати і дотримуватися графік бактеріологічного контролю, мединструментария, перев’язувального матеріалу, регулярно і своєчасно проходити медичний огляд.

2.24 Проводити дезінфекцію і стерилізацію наркозно-дихальної апаратури, анестезіологічного інструментарію.

2.25 Виконувати наступні маніпуляції:

· визначення дихального об’єму за вентилометру;

· техніка екстубації;

· підрахунок пульсу та частоти серцевих скорочень, визначення дефіциту пульсу, техніка вимірювання артеріального тиску, визначення пульсового тиску: техніка вимірювання центрального венозного тиску;

· техніка проведення проби на індивідуальну сумісність і резус-сумісність, метод біологічної проби при переливанні крові, швидкість інфузії, кристалоїдів, колоїдів, білкових препаратів крові та її компонентів;

· метод відновлення прохідності дихальних шляхів, туалет дихальних шляхів за допомогою відсмоктувачів, введення повітроводу, вентиляція методом «рот в повітропровід», вентиляція за допомогою маски;

· техніка зовнішнього масажу серця, поєднання зовнішнього масажу з вентиляцією легень, оцінка ефективності реанімації; визначення пульсу на сонній і стегновій артеріях;

· оксигенотерапія, техніка подачі кисню через спирт;

· техніка вібраційного масажу; техніка трахеальних інстиляції;

· зондове харчування; техніка введення зонда;

· забір крові для клініко-біохімічного дослідження, у лабораторії Росспоживнагляду, судмедекспертизи і т.д.

2.26 Своєчасно і якісно вести медичну документацію згідно з номенклатурою справ та вимог стандартів.

2.27 Здійснювати контроль за роботою молодшої медичної сестри по догляду за хворими, санітарки відділення та виконанням ними посадових обов’язків, якістю виконаної роботи.

2.28 Здійснювати прийом і здачу зміни біля ліжка пацієнта, робочого місця, перевірку наявності предметів догляду, мединструментария, стерильних укладок для надання невідкладної допомоги, медикаментів за встановленим списком.

2.29 Виходити з відділення при обов’язковому повідомленні старшої медичної сестри відділення або чергового лікаря анестезіолога-реаніматолога.

2.30 Планувати і здійснювати основні етапи сестринського процесу при догляді за пацієнтами.

2.31 Проводити спостереження за хворим після наркозу.

2.32 Здійснювати контроль стану пацієнтів під час інтенсивної терапії, реанімації, оцінювати ефективність реанімації.

2.33 Суворо дотримуватися алгоритми виконання всіх видів маніпуляцій та процедур.

2.34 Асистувати лікарю при проведенні складних лікувально-діагностичних маніпуляцій.

2.35 Допомагати при переміщенні і транспортуванні пацієнтів з відділення анестезіології-реанімації на діагностичне дослідження.

2.36 Своєчасно повідомляти лікаря та завідуючого відділенням, а в їх відсутність чергового лікаря:

· про відмову пацієнта від проведення маніпуляцій або процедур;

· про ускладненнях, пов’язаних з проведенням медичних маніпуляцій, процедур прийомом медикаментів; про випадки НП і порушення внутрішнього розпорядку лікарні.

2.37 Забезпечувати наявність укомплектованості аптечки для надання невідкладної допомоги, згідно стандарту.

2.38 Забезпечувати інфекційну безпеку та безпеку пацієнтів у відділенні.

2.39 Проводити комплекс заходів щодо профілактики внутрішньолікарняних та особливо небезпечних інфекцій. Дотримуватись обережності при роботі з біологічними рідинами.

2.40 Здійснювати контроль стерильності отриманого матеріалу і медичного інструментарію, дотримуватися термінів зберігання стерильного матеріалу.

2.41 Забезпечувати правильний облік і зберігання, використання отруйних наркотичних засобів, психотропних та сильнодіючих речовин.

2.42 Дотримуватися вимоги охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежної безпеки при експлуатації приміщень, обладнання та оснащення.

2.43 Дотримуватися морально-правові норми професійного спілкування, виконувати вимоги трудової дисципліни.

2.44 Надавати долікарську допомогу при невідкладних станах.

2.45 Якісно надавати медичну допомогу і виконувати призначення лікаря при наданні платних медичних послуг, вести облікову документацію.

2.46 Систематично відвідувати науково-практичні конференції і семінари, що проводяться для середнього медичного персоналу.

2.47 Економно, раціонально використовувати і забезпечувати збереження матеріальних цінностей і ресурсів.

2.48 Своєчасно подавати заявки старшій медичній сестрі своєчасного забезпечення необхідні для роботи предмети догляду, витратні матеріали, медикаменти і дезинфицирующе, миючі засоби та канцелярські товари.

3. Права

Медична сестра-анестезист відділення анестезіології-реанімації має право:

3.1 Мати доступ до інформації, необхідної для якісного виконання своїх посадових обов’язків.

3.2 Вносити пропозиції адміністрації відділення анестезіології-реанімації з удосконалення якості медичної допомоги населенню, поліпшенню організації умов своєї праці.

3.3 Віддавати розпорядження і вказівки молодшому медичному персоналу відділення, у відповідності з рівнем його компетенції і кваліфікації, контролювати їх виконання.

3.4 Вимагати від сестри-господині своєчасного забезпечення необхідним м’яким інвентарем.

3.5 Брати участь у нарадах, конференціях, семінарах, на яких розглядаються питання, що належать до її компетенції.

3.6 брати Участь у роботі професійних медичних асоціацій.

3.7 Підвищувати кваліфікацію і аттестовываться на присвоєння кваліфікаційних категорій.

3.8 брати Участь у заходах, які проводяться для середніх медичних працівників ЛПЗ, POO AMP РМЕ.

4. Оцінка роботи і відповідальність

Медична сестра-анестезист несе відповідальність за:

4.1 Здійснення покладених на неї посадових обов’язків;

4.2 Організацію своєї роботи, своєчасне і кваліфіковане виконання наказів, розпоряджень і доручень керівництва, нормативно-правових актів щодо своєї діяльності;

4.3 Дотримання правил внутрішнього розпорядку, протипожежної безпеки і техніки безпеки;

4.4 Своєчасне і якісне оформлення медичної та іншої службової документації, передбаченої чинними нормативно-правовими документами;

4.5 Надання в установленому порядку статистичної та іншої інформації щодо своєї діяльності;

4.6 Оперативне вжиття заходів, включаючи своєчасне інформування керівництва, щодо усунення порушень техніки безпеки, протипожежних і санітарних правил, що створюють загрозу діяльності установи охорони здоров’я, його працівників, пацієнтів та відвідувачів.

За порушення трудової дисципліни, законодавчих і нормативно – правових актів медична сестра-анестезист може бути залучена у відповідності з чинним законодавством в залежності від тяжкості проступку до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної та кримінальної відповідальності.

У роботі відділення анестезіології-реанімації №2 використовуються діючі накази МОЗ РФ:

Короткий опис статті: анестезіолог робота Тема: Робота медсестри відділення реанімації та анестезіології. Тип: Диплом. В роботі є таблиці понад 10 шт., малюнки понад 10 шт., висновки 2 шт. Мова: російська. Розмістив (ла): Курсовичок. сторінка: 2. Розмір: 243 кб. Категорія: Медицина. Короткий опис: ‘. Сестринський процес. Структура атестаційної роботи. Відділення анестезіології та реанімації 2 утворено в січні 1992 року на підставі наказу по Республіканській лікарні 73а від 18.06.1991 року. Відділення розраховане на 6 ліжок. Основними завданнями є.’ Диплом Робота медсестри відділення реанімації та анестезіології Медицина

Джерело: Робота медсестри відділення реанімації та анестезіології — сторінка 2

Також ви можете прочитати