Соціологія медицини: посібник. Решетніков А. В. 2010., 864 с.: іл.

20.02.2017

Соціологія медицини. Керівництво

Книга є другим, доповненим виданням керівництва академіка РАМН, доктора медичних наук, доктора соціологічних наук, професора А. В. Решетнікова «Соціологія медицини». У посібнику проаналізовано еволюцію, місце і перспективи розвитку соціології медицини в системі сучасного наукового знання і практики функціонування соціальних систем. Представлені систематичні знання з найважливіших розділів і напрямів соціології медицини, які дають уявлення про спадкоємність формування медико-соціологічних концепцій, теорій і моделей медицини та охорони здоров’я, закономірності постановки і дослідження медико-соціологічних проблем, науковому інструментарії, правила оцінки результатів наукової та практичної діяльності в системі охорони здоров’я. Для організаторів охорони здоров’я, соціологів, студентів медичних та соціологічних факультетів, аспірантів, викладачів і науковців у галузі соціології медицини.

ЗМІСТ

Від автора

Вступ

Список використовуваних скорочень

Розділ I. ПРЕДМЕТНА ОБЛАСТЬ СОЦІОЛОГІЇ МЕДИЦИНИ

Глава 1. Цілі та завдання соціології медицини

1.1. Медико-соціологічна точка зору на медицину, охорону здоров’я, систему охорони здоров’я

1.2. Сучасна медико-соціальна ситуація в науковій дисципліні

1.3. Криза наукової парадигми соціології медицини доперестроечного періоду

1.4. Методологія аналізу інституційних змін як основа нової наукової парадигми вітчизняної соціології медицини

1.5. Основні прикладні завдання соціології медицини в дослідженні медико-соціальних процесів

Глава 2. Методологія виділення об’єкта і предмета соціології медицини

2.1. Формування предметної області соціології медицини

2.2. Соціологія медицини та соціальна гігієна

2.3. Соціологія медицини і соціологія

2.4. Предмет і об’єкт соціології медицини

Глава 3. Закономірності гносеологічної діяльності в соціології медицини

3.1. Рівні медико-соціологічного пізнання

3.2. Емпірична схема об’єкта в соціології медицини

3.3. Об’єкти медико-соціологічної теорії

3.4. Філософські і світоглядні установки пізнання

3.5. Медико-соціологічний факт

3.6. Медико-соціологічна проблема

Глава 4. Інституційний аналіз в соціології медицини

4.1. Основні наукові напрямки соціології медицини

4.2. Медико-соціологічні характеристики інституційних змін

Розділ I. Предметна область соціології медицини 7

4.3. Соціокультурні аспекти інституціональних змін медицини і охорони здоров’я

4.4. Інституційні зміни в діяльності по наданню медичних послуг

4.5. Соціально-психологічні аспекти інституціональних змін поведінки медико-

соціальних груп з питань зміцнення, підтримання здоров’я і профілактики захворювань

4.6. Інституційні зміни в управлінні охороною здоров’я (соціологічний підхід

до проблеми)

Розділ II. МІСЦЕ СОЦІОЛОГІЇ МЕДИЦИНИ В СИСТЕМІ НАУКОВОГО ЗНАННЯ

Глава 5. Етапи становлення вітчизняної і зарубіжної соціології медицини

5.1. Періодизація розвитку соціології медицини

5.2. Особливості розвитку вітчизняної соціології медицини

Глава 6. Міждисциплінарний науковий підхід як методологічний принцип соціології медицини

6.1. Поняття міждисциплінарності

6.2. Міждисциплінарна парадигма соціології медицини

6.3. Соціологія медицини та дослідження міждисциплінарних проблем

Глава 7. Наукові школи соціології медицини

7.1. Становлення західних шкіл соціології медицини

7.2. Особливості наукової дослідницької традиції у вітчизняній соціології медицини

7.3. Сучасні центри соціології медицини

Глава 8. Основні досягнення та перспективи соціології медицини

8.1. Соціологія медицини і розвиток системи охорони здоров’я

8.2. Соціально-економічні аспекти сучасних тенденцій розвитку соціології медицини

8.3. Методологічна і методична забезпеченість медико-соціологічних досліджень

8.4. Нові горизонти у постановці соціально значущих медико-соціологічних проблем

Розділ III. ПОРІВНЯЛЬНИЙ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ

АНАЛІЗ КОНЦЕПЦІЙ ХВОРОБИ, ЗДОРОВ’Я В МОДЕЛЯХ І ТЕОРІЯХ ОСОБИСТОСТІ І СУСПІЛЬСТВА

Глава 9. Біомедична модель

9.1. Концептуальні основи біомедичної моделі

9.2. Біомедична модель і доктрина соціальної патології

Глава 10. Політекономічна модель хвороби і здоров’я

10.1. Основні ідеї політекономічної методології

10.2. Медико-соціологічні уявлення про політекономічної моделі ризику і здоров’я

Глава 11. Теорії соціальної злагоди, конфлікту та рольові соціальні моделі

11.1. Взаємозв’язок між структурою суспільства, станом здоров’я та відмінностями в стані здоров’я

11.2. Медико-соціальні ідеї теорій згоди

11.3. Місце медицини в моделі суспільства Т. Parsons

11.4. Місце здоров’я і хвороби в теоріях соціального конфлікту

11.5. Конфлікт як універсальний механізм соціального регулювання

11.6. Теорії соціальної дії і соціальних рольових моделей

Глава 12. Фемінізм та його моделі

12.1. Гендерні проблеми в соціології медицини

12.2. Феміністська точка зору на роль чоловіків і жінок у соціальній культурі суспільства

12.3. Гендерна модель структури суспільства

12.4. Гендерні аспекти здоров’я

12.5. Гендерна модель структури особистості

Глава 13. Психоаналітичні моделі структури особистості

13.1. Теорії психоаналізу Фрейда, Адлера, Юнга

13.2. Сучасні нейрофізіологічні моделі структури особистості і психоаналіз

13.3. Психоаналіз і соціологія медицини

13.4. Сучасні техніки психоаналізу

Глава 14. Феноменологія та соціальний конструкционизм

14.1. Феноменологічна модель персонологических уявлень

14.2. Соціальний конструкционизм

Розділ I. Предметна область соціології медицини 9

Глава 15. Інтеракціонізм та медико-соціологічні дослідження

15.1. Концептуальні основи интеракционистского підходу

15.2. Роль творчого суб’єкта в сприйнятті хвороби, сенсу соціальних взаємодій

15.3. Громадський медико-соціологічний контроль

15.4. Институциональность «церемоніального порядку» в охороні здоров’я як предмет інтеракціоністской методології

15.5. Причини прагнення людини виглядати «здоровим»

15.6. Соціологія емоцій

Розділ 16. Медична антропологія

16.1. Розвиток і взаємодія антропологічних наук

16.2. Медична антропологія як розділ соціології медицини

Глава 17. Соціологічна теорія та соціологія медицини

17.1. Суспільство як соціокультурна система

17.2. Соціальна структура суспільства

17.3. Інституціональні форми побудови суспільного життя

17.4. Особистість і суспільство

17.5. Соціалізація і соціальна поведінка

17.6. Девіантна поведінка

17.7. Соціальний контроль

Розділ IV. ІНСТИТУЦІЙНІ ЗМІНИ МЕДИЦИНИ І охорони ЗДОРОВ’Я

Глава 18. Порівняльний аналіз медико-соціальних систем

18.1. Медична система як відображення цінностей соціальної структури

18.2. Медицина як соціальна адаптивна система

18.3. Географічні аспекти діяльності медичних систем

18.4. Політичні аспекти і медичні системи

18.5. Парадигми лікувальних завдань медичної системи

Глава 19. Способи утворення медичних систем

19.1. Типи і класифікацію медичних систем

19.2. Симпатрические медичні системи

19.3. Плюралістичні медичні системи

19.4. Народна, популярна і професійна медицина

19.5. Этномедицина

19.6. Альтернативна медицина

19.7. Індустріальні і постіндустріальні моделі медицини

Глава 20. Інституційні зміни соціокультурного патерну здоров’я і хвороби

20.1. Здоров’я та хвороба людини

20.2. Соціальне оточення індивіда як фактор етіології захворювань

20.3. Сім’я, шлюб та їх вплив на захворювання

20.4. Робота та її вплив на здоров’я

20.5. Спосіб життя як чинник обумовленості здоров’я

20.6. Самосохранітельного поведінка

Глава 21. Сучасні соціальні зміни в суспільному здоров’я і моделях медицини

22.2. Державна, страхова і приватна охорона здоров’я

22.3. Структура організаційних форм і служб охорони здоров’я

22.4. Всесвітня організація охорони здоров’я та інші міжнародні медичні організації

Розділ V. СОЦІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ В ОХОРОНІ здоров’я З ПОЗИЦІЇ СОЦІОЛОГІЇ

МЕДИЦИНИ

Глава 23. Принципи і методи соціального управління в охороні здоров’я

23.1. Предмет соціології медицини та дослідження

принципів і методів управління в охороні здоров’я

Розділ I. Предметна область соціології медицини 11

23.2. Охорона здоров’я, як організаційна система

23.2.1. Організаційна система як соціальна організація

23.2.2. Організаційно-цільовий аспект функціонування організацій

23.2.3. Методологія побудови організаційних систем охорони здоров’я

23.2.4. Управлінські відносини в охороні здоров’я

23.2.5. Функції управління в системі охорони здоров’я

23.3. Механізми та інструменти соціально орієнтованого управління

23.4. Управлінські відносини в охороні здоров’я

Глава 24. Соціальний маркетинг в охороні здоров’я

24.1. Соціальний маркетинг як вид соціально орієнтованого управління

24.2. Маркетинг в системі охорони здоров’я населення

Російської Федерації

24.3. Маркетинг медичних послуг

24.4. Тіньовий ринок медичних послуг

Глава 25. Корпоративні методи управління в охороні здоров’я

25.1. Рахунки охорони здоров’я як форма бюджетного управління

25.2. Організаційно-економічне управління

25.3. Управління корпоративними знаннями

25.4. Процесне управління в охороні здоров’я

25.4.1. Управління якістю на основі міжнародних стандартів якості ІСО 9000

25.4.2. Методологія процесного управління

Глава 26. Структура, мета і зміст управлінського впливу

26.1. Управлінський цикл

26.2. Технологія розробки управлінського рішення

26.2.1. Ситуаційний аналіз управлінських проблем

26.2.2. Контроль в управлінні

26.2.3. Відповідальність

Глава 27. Складні ситуації в управлінні охороною здоров’я

27.1. Конфлікти в медичних закладах і їх значення в соціальному управлінні

27.2. Психосоціальні механізми конфлікту

27.3. Динаміка конфлікту

27.4. Основні напрямки профілактики конфлікту в колективі медичного закладу

27.5. Форми вирішення конфліктів

Глава 28. Робота з медичним персоналом

28.1. Управління персоналом

28.2. Оцінка діяльності персоналу медичного закладу

Глава 29. Медико-соціологічний моніторинг

29.1. Особливості формування і прояву громадської думки

29.2. Основні підходи у побудові медико-соціологічного моніторингу

29.3. Вибір пріоритетів медико-соціологічного моніторингу

Глава 30. Інформатизація і автоматизація процесів управління в охороні здоров’я

30.1. Інформаційна революція в технологіях управління

30.2. Сучасні та перспективні технології інформаційного забезпечення управління

Розділ VI. АКТУАЛЬНІ НАПРЯМКИ В СОЦІОЛОГІЇ МЕДИЦИНИ

Глава 31. Соціологія здоров’я

Короткий опис статті: соціологія медицини Книга є другим, доповненим виданням керівництва академіка РАМН, доктора медичних наук, доктора соціологічних наук, професора А. В. Решетнікова Соціологія медицини . У посібнику проаналізовано еволюцію, місце і перспективи розвитку соціології медицини в системі сучасного наукового знання і практики функціонування соціальних систем. Представлені систематичні знання з найважливіших розділів і напрямів соціології медицини, які дають уявлення про спадкоємність формування медико-соціологічних концепцій, теорій і моделей медицини та охорони здоров’я, закономірності постановки і дослідження медико-соціологічних проблем, науковому інструментарії, правила оцінки результатів наукової та практичної діяльності в системі охорони здоров’я. Для організаторів охорони здоров’я, соціологів, студентів медичних та соціологічних факультетів, аспірантів, викладачів і науковців у галузі соціології медицини.

Джерело: Соціологія медицини: посібник. Решетніков А. В. 2010. — 864 с.: іл.

Також ви можете прочитати