Соціологія медицини

08.10.2015

Соціологія медицини

Зміст:

1 Предметна область соціології медицини Методологія проведення медико-соціологічного исследования4

2 Становлення соціології медицини, її досягнення і перспективы8

Заключение16

Список литературы18

Введення

 

Інтерес до соціології медицини у сучасній вітчизняній науці визначається тим, що в її рамках може бути здійснено соціологічне дослідження стану системи охорони здоров’я як одного з найважливіших суспільних інститутів, показати роль і місце медицини в суспільстві.

Медична соціологія виділилася як нова наукова дисципліна порівняно недавно — 50-ті роки XX ст. у США, а потім у Великобританії, в 70-е роки в нашій країні.

З моменту свого виникнення соціологія медицини почала активно розвиватися і на даний момент представляє собою одну з найбільш обширних областей соціологічного знання.

З самого початку появи вона розвивалася за двома напрямками:

соціологія в медицині (або власне медична соціологія), заснована на медичній моделі допомоги, що відображає лідерство медичних структур у визначенні проблемних тем.

соціологія медицини і охорони здоров’я — з використанням моделі способу життя.

Термін «соціологія медицини» в Росії став активно використовуватися відносно недавно. У вітчизняній літературі проблематика соціології медицини ставиться й обговорюється з початку XX століття. Охорона здоров’я і медицина стали вивчатися не тільки з допомогою статистичних, але і соціологічних методів.

У нашій роботі ми розглянемо, що являє собою предмет соціології медицини, як відбувалося становлення соціології медицини як науки. Для цього скористаємося навчальними посібниками та публікаціями в періодичних виданнях з соціології.

найперша згадка терміна «соціологія медицини» відноситься до кінця XIX століття . Одне з перших повних визначень соціології медицини у вітчизняній науці ми зустрічаємо у Філософській енциклопедії: соціологія медицини – галузь соціології, яка «вивчає соціальні проблеми, пов’язані зі здоров’ям, хворобами і медичним обслуговуванням, з роллю здоров’я і працездатності населення у соціальному розвитку».

Витяг з роботи

У Короткому енциклопедичному словнику з соціології дана галузь визначалася як «галузь соціології, що вивчає соціальну обумовленість здоров’я населення, соціальні функції, структуру і кадри організації охорони здоров’я і медицини, роль здоров’я у функціонуванні та розвитку суспільства, у формуванні та життєдіяльності індивіда».

А. В. Решетніков характеризує соціологію медицини як науку «про медицину як соціальному інституті, функціонування та розвитку цього інституту через його складові елементи, що вивчає соціальні процеси, що протікають в даному інституті».

Ці визначення розрізняються за глибиною і ступенем охоплення питань, що належать до соціології медицини, підкреслюючи важливість вивчення соціальних факторів, стану здоров’я і хвороб, аналізу охорони здоров’я.

1. Ранній період (зародження дисципліни) XVII — XIX ст.

Виникнення соціології медицини різні автори відносять до різних дат. Німецький вчений М. Suss вважає, що вперше соціологічний аналіз місця охорони здоров’я в суспільстві був проведений в роботі відомого автора праць з політичної економії W. Petty «Політична арифметика» (1690). Професор К. Winter відносить початок медичної соціології до середини нашого століття, а радянські автори В. В. Венгрова і Ю. А. Шилинис пов’язують початок соціології медицини з ім’ям Мак-Интайра (1895).

К. Winter у своїй монографії «Соціологія для лікарів» неодноразово висловлює думки про найтіснішого зв’язку соціології медицини і соціальної гігієни. Розглядаючи соціологію медицини як логічне продовження соціальної гігієни, К. Winter розглядає історію соціальної гігієни (соціальної медицини) як історію соціології медицини. Особливо V. Сучасний період стану науки (з 90-х рр. до теперішнього часу)

Поштовхом для швидкого розвитку соціології медицини стала науково-технічна революція і пов’язана з нею зміна соціального та природного екології існування людини. Стрімке проникнення науково-технічного прогресу в усі сфери суспільного життя, залучення нею в орбіту багатомільйонних мас людей призвело до корінної зміни способу життя людей, їх психології, стереотипів поведінки, уявлень про хвороби та здоров’я.

Принципово важливим етапом в розвитку соціології медицини в Росії стало запровадження, починаючи з 2000 року, в Номенклатуру спеціальностей наукових працівників відповідного шифру найменування дисципліни: 14.00.52. «Соціологія медицини». галузі науки, за якою присуджується науковий ступінь — медичні, соціологічні.

Висновок

Сучасна соціологія медицини — це наука про медицину як соціальному інституті, функціонування та розвитку цього інституту через його складові елементи, що вивчає соціальні процеси, що протікають в даному інституті. Якщо виходити з соціологічної концепції здоров’я статуту Всесвітньої організації охорони здоров’я, здоров’я — це стан повного фізичного, душевного і соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороби та інвалідності, і при цьому істотною умовою здоров’я є здатність до гармонійної життя у постійно змінюваному оточенні, можна виділити фактори інтеграції медицини та соціології, що сприяють формуванню соціології медицини в Росії як самостійної наукової дисципліни.

— стан соціальної аномії в суспільстві в умовах повернення до принципів ринкової економіки. потреба соціологічного осмислення ролі та місця системи охорони здоров’я в житті суспільства, використання соціологічних методів дослідження в охороні здоров’я. зміна демографічних процесів і структури захворюваності (старіння населення, природний убуток, хронізація захворювань та ін). потреба у використанні соціологічних підходів для вивчення і лікування захворювань.

Зростання інтересу до соціології медицини пов’язують з тим, що:

1) в сучасних суспільствах відбувається усвідомлення того, що багато проблем, пов’язаних зі здоров’ям мають соціальну природу.

2) здоров’я і життя людей почали визнаватися вищими соціальними цінностями.

3) з боку медицини спостерігається зростання уваги до вивчення соціальних аспектів хвороб, особливо це стосується таких напрямків, як психіатрія, педіатрія, сімейна медицина, геріатрія і комунальна медицина.

4) виникла потреба введення соціологічної освіти в практику викладання вищих медичних навчальних закладів.

В соціології медицини можна виділити три основних напрями дослідження: вивчення охорони здоров’я як частини соціальної сфери суспільства, вивчення медицини як соціального інституту і дослідження.

Список літератури

Анохін А. М. Медична соціологія і проблеми людини // Вісник АМН СРСР. — 1980 — № 4.

Журавльова В. В. Здоров’я населення як міждисциплінарна проблема. Становлення соціології здоров’я / Соціологія у Росії. — М. 1998.

Изуткин А. М. Петленко В. П. Царегородцев Р. В. Соціологія медицини. — Київ.1981.

Короткий словник по соціології, М. 1989.

Лісіцин Ю. П. Семенова Л. П. До питання про медичної соціології // Радянське охорону здоров’я. — 1983 — № 6. — С. 51-54.

Лупандін В. М. Соціологія медицини // Энциклопед. соціолог. словник. М. 1995.

Решетніков А. В. Методологія досліджень в соціології медицини. — М. 2000

Решетніков А. В. Еволюція і проблеми сучасної соціології медицини. // Економіка охорони здоров’я. — № 5,6/45. — 2000.

Титмонас А. До питання про предмет соціології медицини. Соціологічні проблеми взаємодії особистості і соціальних груп в умовах розвинутого соціалістичного суспільства. Вільнюс. 1977.

Короткий опис статті: соціологія медицини

Джерело:
Соціологія медицини

Також ви можете прочитати