ЛЕКЦІЯ № 1 Предмет судової медицини. Судова медицина: конспект

18.10.2015

Предмет судової медицини

1. Судова медицина та її основні завдання

Нерідко в літературі зустрічаються невдалі визначення поняття «судова медицина», даються багатьма шанованими авторами. Ці визначення наукоподібні, громіздкі і, отже, важкі для сприйняття. Наводимо невдалий варіант такого визначення: «Судова медицина – це наука, яка являє собою сукупність знань і досліджень в області природознавства, медицини, фізики, хімії та медико-криміналістики, цілеспрямовано спрямованих у своєму розвитку, вдосконаленні та практичному застосуванні на здійснення завдань правосуддя і охорони здоров’я».

Ми дотримуємося іншого варіанту цього визначення, що випливає з розуміння першою і основною завдання судової медицини, яка складається допомоги правоохоронним органам у справах (кримінальних і цивільних), пов’язаних із злочинами проти життя, здоров’я, гідності особистості і здоров’я населення в цілому.

Судова медицина – самостійна медична дисципліна, що вивчає і роздільна питання медичного та загальнобіологічного характеру, що виникають у судово-слідчих працівників у процесі розслідування і судового розгляду.

Другий завданням судової медицини є сприяння органам охорони здоров’я у поліпшенні якості лікувально-профілактичної роботи.

Судова медицина має важливе соціальне значення в боротьбі зі злочинами проти життя, здоров’я та гідності особи, а також в профілактиці травматизму, інтоксикацій, раптової і раптової смерті.

Федеральний закон від 31 травня 2001 р. за № 73-ФЗ «ПРО державну судово-експертної діяльності в Російській Федерації» визначає: «Судова експертиза (в тому числі і судово-медична) – процесуальна дія, що складається з проведення досліджень і дачі висновку експертом з питань, вирішення яких вимагає спеціальних знань у галузі науки, техніки, мистецтва або ремесла і які поставлені перед експертом судом, суддею, органом дізнання, особою, яка провадить дізнання, слідчим або прокурором, у цілях встановлення обставин, що підлягають доведенню по конкретній справі».

Судово-медична експертиза – це практичне застосування судової медицини.

2. Предмет та об’єкти судової медицини

Предметом судової медицини є теорія і практика судово-медичної експертизи. Судова медицина вивчає і знаходить шляхи вирішення медичних і общебиологических завдань, які виникають в роботі судово-слідчих органів. Сукупність виникаючих при цьому наукових проблем становить зміст судової медицини.

Об’єктами судово-медичної експертизи є трупи або останки людей, живі особи (потерпілі, обвинувачувані й інші особи), речових доказів, зразки для порівняльного дослідження. Об’єктами також є матеріали кримінальних і цивільних справ, що містять відомості про живих осіб, трупів, речових доказів, а також інші відомості.

3. Особливості судової медицини

Будучи медичною дисципліною, пов’язаної з практичною діяльністю, судова медицина істотно відрізняється від інших медичних дисциплін. Зазначимо її особливості.

I. Судова медицина використовує багато науки для найкращого вирішення своїх завдань.

Перерахуємо головні з них.

1. Фізика – наука про властивості і будову матерії, про форми її руху і зміни про загальні закономірності явищ природи.

2. Хімія – наука про склад, будову, властивості речовин і їх перетворення.

3. Біологія – наука про розвиток, будову, функції, взаємовідносини живих істот і про зв’язки їх з навколишнім середовищем.

4. Нормальна анатомія людини – вивчає макроскопічне будова тіла здорової людини з урахуванням умов існування (тобто дії факторів зовнішнього середовища), а також особливості вікових змін органів, варіанти і аномалії їх розвитку.

5. Гістологія – наука, що вивчає мікроскопічну будову органів і тканин людини в нормі.

6. Нормальна фізіологія – вивчає функції органів і тканин здорової людини.

7. Біохімія – розділ хімії, що вивчає хімічні процеси в організмі людини.

8. Патологічна анатомія – вивчає макроскопічне та мікроскопічне будова органів і тканин при різних захворюваннях.

9. Патологічна фізіологія – вивчає функції органів і тканин людини при різних захворюваннях і впливах факторів зовнішнього середовища.

10. Мікробіологія – наука про бактерії, віруси, їх токсини.

11. Лікувальні медичні науки: хірургія, терапія, педіатрія, акушерство, гінекологія, офтальмологія, оториноларингологія та ін

12. Юридичні науки: кримінологія, кримінальне право, кримінальний процес, криміналістика.

Спочатку не було поділу на криміналістику і судову медицину. В подальшому цей поділ відбулося, і по мірі свого розвитку судова медицина розробляла питання медичного та загальнобіологічного характеру. У судовій медицині стали з’являтися розділи, які згодом відокремились і стали самостійними науками. До них відносяться токсикологія, судова психіатрія, судова хімія і т. д. Разом з тим у судовій медицині з’явилися наступні розділи: судова травматологія, судова гінекологія, судова серологія (дослідження біологічних середовищ), медична криміналістика, судово-медична рентгенологія і т. д.

II. Універсальний характер судової медицини полягає в тому, що на відміну від інших медичних дисциплін в ній одночасно розглядаються питання дослідження трупа, живої людини, дослідження речових доказів, які не є медичними об’єктами (одяг зі слідами виділень, знаряддя травматизації та ін.). Також об’єктом судової медицини є не тільки медичні документи (медична карта стаціонарного хворого, медична карта амбулаторного хворого, результати лабораторних досліджень і ін), але і юридичні (матеріали кримінальних і цивільних справ, протоколи огляду, слідчого експерименту та ін).

Методи, що застосовуються в практиці судової медицини, досить різноманітні. Перерахуємо ці методи.

1. Загальний діалектико-матеріалістичний метод.

2. Загальнонаукові методи – система прийомів з вивчення об’єктів, явищ, фактів. Це спостереження, вимірювання, опис, порівняння, експеримент, моделювання, математичні методи і т. п.

3. Методи, взяті з інших наук. Наприклад, з різних галузей медицини і біології взяті наступні методи: гістологічні, біохімічні, імунологічні, генотипоскопические і т. д. Інші взяті з фізики, хімії, техніки: рентгенівські, фотографічні, спектральні, хроматографічні та багато інших. В даний час в практиці судової медицини все частіше застосовуються математичні методи статистичного аналізу.

4. Методи, розроблені самою судовою медициною. Це визначення причини і давності смерті, встановлення прижизненности або посмертности, а також давності пошкоджень, встановлення виду знаряддя злочину по пошкодженням на тілі людини, встановлення статі, віку, зросту та ін. з кістковим останкам, метод фотосовмещения зображень черепа і прижиттєвої фотографії з метою ідентифікації особистості і т. п.

III. Офіційний характер судової медицини також відрізняє її від інших медичних дисциплін. Порядок призначення, виробництва та оформлення результатів суворо регламентується відповідним процесуальним законодавством. Проведення більшості досліджень пов’язаний з обов’язковим використанням різних офіційних нормативних документів, правил, інструкцій, методичних рекомендацій і т. д. Так, всі дослідження проводяться у відповідності з «Інструкцією з організації та виробництва експертних досліджень в бюро судово-медичної експертизи». За результатами судово-медичної експертизи складається «Висновок експерта». Воно має свою структуру і порядок заповнення. У вступній частині є розписка експерта про роз’яснення його обов’язків і попередження його про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку.

IV. Політичний характер судової медицини також відрізняє її від інших медичних дисциплін. У світі окремі розслідування тривають протягом десятків років. Ці розслідування призводять до різних, часом протилежних результатів залежно від зміни політичної обстановки в країнах.

За даними справах також проводилися численні судово-медичні експертизи.

Результати багатьох судово-медичних експертиз мають великий суспільно-політичний резонанс. Такі експертизи з ідентифікації останків царської сім’ї Романових, ідентифікації останків Бормана і т. п.

4. Значення судової медицини для юристів і лікарів

Значення судової медицини добре висловив ще в 1901 р. найбільший учений-медик Європи, за підручниками якого навчалося кілька поколінь судових медиків, у тому числі в Росії, Е. Гофман. Він писав: «Якщо ми уявимо собі, як велике число судових розглядів, у яких участь судового лікаря необхідно, якщо ми візьмемо до уваги, що в більшості таких випадків весь подальший хід судової справи і головним чином, той чи інший вирок залежать від дослідження і висновку судового лікаря, що таким чином йому ввіряються не тільки першорядної важливості громадські інтереси, але також і особиста доля, честь і свобода, а іноді і життя зацікавлених осіб, то навряд чи потрібно наводити докази на користь великого значення судової медицини».

Знання основ судової медицини необхідно для юриста як представника слідства і суду. Вже при призначенні експертизи, використовуючи ці знання, він повинен уміло і раціонально поставити перед фахівцем питання і точно сформулювати, скласти план розслідування або розгляду. Вивчаючи висновок експерта, він повинен правильно, критично оцінити його висновки. У разі сумнівів у правильності або повноти отриманих даних він зобов’язаний вжити заходів до уточненню або зміні питань, призначаючи додаткову або повторну експертизу, направляючи нові речові докази, або з участю експерта провести ту чи іншу слідчу дію. Для цього необхідно знати можливості судово-медичної експертизи, сучасні методи дослідження.

Що стосується вивчення судової медицини майбутніми лікарями, то воно визначається тим положенням, що будь-який лікар у відповідності з КПК може бути притягнутий у якості спеціаліста до участі в слідчих діях і до виробництва судово-медичної експертизи. Знання судової медицини взагалі збагачує підготовку лікаря будь-якої спеціальності, виробляючи корисне для нього експертне мислення. Нарешті судова медицина дозволяє майбутнім медикам і юристам переконатися в значній правової відповідальності їх спеціальності і серйозності наслідків професійних помилок.

5. Виникнення і розвиток судової медицини в Росії

У допетровское час є лише окремі вказівки на лікарські огляду, носили судово-медичний характер. У XVII ст. огляди ран, каліцтв і трупів убитих вироблялися посадовими особами з понятими. Перші офіційні вказівки про обов’язкових судово-медичних дослідженнях відносяться до початку XVIII ст.

У 1716 р. з’явився Військовий статут Петра I. Артикул 154 Військового статуту наказував у випадках смерті після ушкоджень, отриманих у бійці, залучати лікаря для розтину трупа та визначення причини смерті. У 1737 р. надійшла вказівка «у знатних містах містити лікарів, в обов’язки яких входили і судово-медичні огляди.

Судова медицина в XVIII і XIX ст. розвивалася у відповідності з розвитком загальної медицини і змінами у судовій системі. Практичній судово-медичною діяльністю в XVIII і XIX ст. керували медичні установи. Останні неодноразово піддавалися реформ і переходах з одного міністерства в інше. Медичними установами відали не лікарі, а чиновники, які не мали медичної освіти.

У 1797 р. були засновані лікарські управи, до функцій яких входила і судово-медична діяльність. У положенні про права та обов’язки лікарських управ були вже вказівки про розтині трупів.

Викладання судової медицини в Росії було розпочато понад сто п’ятдесят років тому. У 1798 р. відкрилися медико-хірургічні училища в Москві та Петербурзі. У Петербурзі медико-хірургічне училище згодом перетворилося у Військово-медичну академію, отмечавшую в 1949 р. свій 150-річний ювілей. В цих училищах були засновані кафедри судової медицини.

У 1812 р. закони про цивільному і кримінальному судочинстві були доповнені правилами, згідно з якими судові місця повинні були звертатися до експертів, якщо по справі необхідні відомості про науці, мистецтві чи ремеслі.

У 1815 р. було дано вказівку про огляд душевнохворих також по цивільних справах.

У 1823 р. почав виходити військово-медичний журнал, в якому почали з’являтися окремі роботи судово-медичного характеру.

У 1828 р. медичним радою було видано «Повчання лікарям при судовому огляді і розтині мертвих тіл».

З перших російських підручників судової медицини відомий підручник Громова, який вийшов першим виданням в 1832 р.

Цей підручник вказує на високий рівень і широкий круг питань судово-медичної діяльності в Росії. Великі медичні діячі в Росії приділяли увагу і судово-медичних питань. Відомий російський хірург В. В. Буяльський (1799-1866) склав перші правила судово-медичного розтину трупів, що ввійшли потім у Лікарський статут.

Н. І. Пирогов видав спеціальний атлас анатомії для судових лікарів. У його роботах зустрічаються окремі спостереження судово-медичного характеру, наприклад щодо вогнепальних ушкоджень.

Судова реформа 1864 р. запровадження гласного судочинства зробили вплив на розвиток судової медицини в Росії. Статут кримінального судочинства визначав права і обов’язки судових лікарів і необхідність залучення їх в потрібних випадках. Були проведені деякі реформи в медичних установах, відали судово-медичною діяльністю.

У минулому столітті відомі своєю діяльністю багато російські судові медики: С. А. Громов, В. О. Мержеевский, Я. А. Чистович, Н. А. Оболонський, Нейдинг і багато інших, багато зробили для вітчизняної судової медицини, рівень розвитку якої був вище стану цієї науки в інших європейських країнах, незважаючи на важкі умови для наукової діяльності внаслідок нестерпного гніту царського режиму і реакційної сутності царського суду. Багато питань судової медицини були до того часу розроблені російськими судовими медиками. В. О. Мержеевский і Я. А. Беллин дали класичні роботи з судової гінекології. Відкриття Чистовичем особливих властивостей крові (преципитинов) було покладено в основу реакції Чистовича, що дозволяє слідами крові встановлювати походження її від людини або певного виду тваринного. Широко відомі дослідження волосся, проведені П. А. Мінаковим, і ряд інших робіт російських вчених – судових медиків, значно розширили і углубивших вітчизняну судову медицину.

В кінці XIX століття почалася діяльність найбільшого російського судового медика, професора П. А. Мінакова. На Україні працював відомий судово-медичний діяч і криміналіст, професор Н. С. Бокариус. Ці вчені багато зробили для розвитку радянської судової медицини. Н. С. Бокариус був засновником і керівником Харківського науково-дослідного інституту судової експертизи, що носить тепер його ім’я.

У 1918 р. в Росії в Наркоматі охорони здоров’я був заснований підвідділ медичної експертизи, у 1920 р. введені посади губернських, міських і районних експертів, стали організовуватися спеціальні установи – судово-медичні лабораторії, які пізніше перетворилися в бюро судово-медичної експертизи. З 1925 р. організовуються наукові товариства судових медиків, і першим в країні виникло Північно-Кавказьке в Ростові-на-Дону, потім – у Ленінграді та Москві. У 1947 р. створено Всесоюзне НОСМ. У 1932 р. в Москві був організований науково-дослідний інститут судової медицини. Вийшов ряд урядових та відомчих офіційних документів, присвячених організації, зміцненню і розвитку судово-медичної експертизи, відбулися з’їзди, конференції. Стали видаватися підручники, посібники, монографії, періодично випускатися журнал «Судово-медична експертиза», збірники наукових праць.

У 1951 р. раніше розрізнені установи судово-медичної експертизи були об’єднані в самостійну групу – бюро судово-медичної експертизи. Ця реорганізація завершила побудову єдиної системи судово-медичної служби країни, яка в основному збереглася в тому ж вигляді і до теперішнього часу.

Короткий опис статті: судова медицина

Джерело: ЛЕКЦІЯ № 1 Предмет судової медицини / Судова медицина: конспект лекцій

Також ви можете прочитати