Первинний інструктаж з охорони праці на робочому місці

19.02.2017

Первинний інструктаж з охорони праці на робочому місці

Проводити первинний інструктаж на робочому місці має право тільки безпосередній керівник робіт, який до початку виробничої діяльності працівника пройшов навчання і перевірку знань з охорони праці. Такий інструктаж проводиться перед початком робіт безпосередньо на робочому місці.

В цьому вигляді інструктажу обов’язково наявність практичних занять для більш швидкого і комплексного засвоєння знань і прийомів безпечної роботи на конкретному робочому місці.

Первинний інструктаж на робочому місці проводиться за програмою, розробленою і затвердженою в установленому порядку на основі примірного переліку основних питань первинного інструктажу на робочому місці (ГОСТ 12.0.004-90 «Система стандартів безпеки праці. Організація навчання безпеки праці. Загальні положення» (Додаток № 7))

Програма первинного інструктажу затверджується наказом керівника організації за погодженням з представницьким органом працівників. Розробляє програму начальник структурного підрозділу на основі норм законодавства з охорони праці та локальних нормативних актів організації (положення про структурний підрозділ, посадові інструкції, інструкції з оп і т.д.). Інженер з або уповноважений ВІД трудового колективу працівників узгоджують програму первинного інструктажу на робочому місці.

На робочому місці первинний інструктаж з охорони праці проводиться:

1.З усіма знову прийнятими працівниками, які виконують обов’язки на умовах:

• укладеного на невизначений строк трудового договору;

• роботи на дому;

• укладеного строкового трудового договору (в тому числі і на період виконання сезонних або тимчасових робіт на строк до двох місяців);

• сумісництва;

2. З працівниками, переведеними з іншого структурного підрозділу ;

3. З працівниками, яким доручено виконання нової для них роботи;

4. З особами, діяльність яких не пов’язана з організацією трудових відносин:

• відряджені працівники сторонніх організацій;

• навчаються освітніх організацій, які проходять виробничу практику або практичні заняття на виробництві;

• працівники сторонніх організацій, які виконують роботи на виділеній ділянці;

• інші особи, які беруть участь у виробничій діяльності.

В програму первинного інструктажу повинні бути включені питання, що містяться в інструкції з даної спеціальності (посади, робочого місця), а також в інших нормативних актах з ВІД. Програма первинного інструктажу з охорони праці, затверджена роботодавцем, включає в себе:

1.Загальні відомості про технологічний процес та обладнання на робочому місці, виробничій дільниці, цеху.

2.Небезпечні та шкідливі виробничі фактори на робочому місці.

3.Безпечна організація та утримання робочого місця.

4.Небезпечні зони, машини, механізму, приладу. Засоби безпеки обладнання (запобіжні, гальмові пристрої та огорожа, системи блокування та сигналізації, знаки безпеки). Вимоги щодо попередження травматизму.

5.Безпечні прийоми та методи роботи, дії при виникненні небезпечної ситуації.

6. Засоби індивідуального захисту на даному робочому місці та правила користування ними.

7.Слему безпечного пересування працівників на території цеху, дільниці.

8.Внутрішньоцехові транспортні та вантажопідйомні засоби і механізми. Вимоги безпеки при вантажно – розвантажувальних роботах і транспортуванні вантажів.

9.Характерні причини аварій, вибухів, пожеж, випадків виробничих травм.

10.Заходи попередження аварій, вибухів, пожеж. Обов’язок і дії при аварії, вибуху, пожежі. Способи застосування існуючих на дільниці засобів пожежогасіння, протиаварійного захисту та сигналізації, місця їх розташування. (Зразок примірної програми інструктажу на робочому місці наведений нижче)

Як правило, проводить інструктаж і перевіряє знання працівника один і той же працівник. Перевірка знань проходить усно, факт проведення інструктажу і перевірки знань реєструється в журналі або наряді-допуску на провадження робіт.Факт проведення інструктажу підтверджується власноручним підписом працівника та особи, яка проводила його, і вказується дата його проведення.

Якщо працівник не пройшов перевірку знань, то наказом він відстороняється від роботи до успішного проходження перевірки знань і умінь, придбаних на первинному інструктажі. Підставою для наказу може стати службова записка від працівника, що проводив інструктаж та/або перевірку знань. Під час відсторонення від роботи заробітна плата працівнику не виплачується (ч. 3 ст. 76 ТК РФ).

Первинний інструктаж припустимо проводити з кожним працівником окремо і відразу з групою осіб, якщо вони працюють на однотипному обладнанні або на одному і тому ж робочому місці.

Працівники, які звільняються від первинного інструктажу з охорони праці

Від первинного інструктажу на робочому місці звільняються працівники, робота яких не пов’язана з обслуговуванням, експлуатацією, випробуванням, ремонтом і наладкою обладнання, застосуванням і зберіганням сировини і матеріалів, а також не пов’язана із застосуванням електрифікованого або іншого інструменту. Перелік професій і посад працівників, звільнених від первинного інструктажу на робочому місці затверджується роботодавцем. Зрозуміло, оформляти проведення первинного інструктажу на робочому місці краще для всіх працівників.

Найменування структурного підрозділу

ПОГОДЖЕНО: ЗАТВЕРДЖУЮ:

Голова профспілкової Директор інституту

організації працівників КДПУ ім. В. П. Астаф’єва Декан факультету

____________ О. Р. Софронова ____________ Ф. В. О.

«____»____________ 20__ р.«_____»___________ 20__ р.

протокол № ______

ПРОГРАМА

первинного інструктажу на робочому місці

для працівників структурного підрозділу

№ п/п Назва теми Кількість годин

Короткий опис статті: посадова інструкція інженера з охорони праці в навчальному закладі Первинний інструктаж на робочому місці проводиться за програмою, розробленою і затвердженою в установленому порядку. Проводити первинний інструктаж має право

Джерело: Первинний інструктаж з охорони праці на робочому місці

Також ви можете прочитати