Посадова Інструкція Спеціаліста З Трудових Відносин, avtotso

20.02.2017

Посадова Інструкція Спеціаліста З Трудових Відносин

Менеджер з навчання та розвитку персоналу — Посадова інструкція менеджера з навчання та розвитку персоналу. Посадові інструкції — Бібліотека HRВы можете завантажити посадову інструкцію менеджера з навчання та розвитку персоналу безкоштовно.

Посадова Інструкція Спеціаліста З Трудових Відносин, avtotso

Посадові обов’язки менеджера з навчання та розвитку персоналу Стверджую_____________________________ (Прізвище, ініціали)(найменування організації, її ________________________________організаційно — правова форма) (директор; інша особа, уполномоченноеутверждать посадову інструкцію)0. ПОСАДОВА ИНСТРУКЦИЯМЕНЕДЖЕРА З НАВЧАННЯ ТА РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ- — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — (найменування установи)0. I. Загальні положення. Дана посадова інструкція встановлює права, відповідальність та посадові обов’язки менеджера з навчання та розвитку персоналу __________________________________ (далі – «підприємство»). Назва установи. Менеджер з навчання та розвитку персоналу відноситься до категорії фахівців. Особа, яка призначається на посаду менеджера з навчання та розвитку персоналу повинен мати вищу психологічну або педагогічну освіту і стаж роботи не менш __ років.

Призначення на посаду менеджера з навчання та розвитку персоналу та звільнення з неї здійснюється на підставі наказу керівника підприємства за поданням __________________________________________________. Підпорядковується менеджер з навчання та розвитку персоналу безпосередньо ___________________________________________. Якщо менеджер з навчання та розвитку персоналу відсутня, то тимчасово його обов’язки виконує особа, призначена у встановленому порядку, яка несе відповідальність за належне виконання покладених на нього посадових обов’язків. Менеджер з навчання та розвитку персоналу повинен знати: — структуру і штати підприємства; — профіль, спеціалізацію і перспективи розвитку підприємства; — основи маркетингу; — кадрову політику і стратегію підприємства; — кон’юнктуру ринку робочої сили й освітніх послуг; — сучасні концепції управління персоналом; — основи трудової мотивації та системи оцінки персоналу; — психологічні механізми міжособистісного і групового спілкування; — порядок оформлення, ведення і зберігання документації, пов’язаної з кадрами і їх рухом; — порядок складання планів підготовки, перепідготовки і підвищення квалификациикадров, навчальних планів та програм, іншої навчально — методичної документації; — організацію процесу безперервного навчання персоналу; — прогресивні форми, методи і засоби навчання; — порядок фінансування витрат на навчання; — методи аналізу ефективності підготовки, перепідготовки та повышенияквалификации персоналу; — порядок ведення обліку і складання звітності з підготовки і повышениюквалификации кадрів; — накази, вказівки, розпорядження, інструкції та інші нормативно — розпорядчі документи, що регламентують роботу менеджера з навчання та розвитку персоналу; — законодавчі і нормативні правові акти, методичні матеріали по управлінню персоналом, трудове законодавство, законодавство про захист прав споживачів, про рекламу, про охорону праці; — передовий вітчизняний і зарубіжний досвід у галузі управління персоналом; — основи психології, соціології, педагогіки та організації праці; — правила і норми охорони праці, техніки безпеки; — основи економіки та управління; — правила і норми з виробничої санітарії та протипожежного захисту; — культуру праці та етику ділового спілкування; — засоби обчислювальної техніки, комунікацій і зв’язку; — статут підприємства; — штатний розклад підприємства; — правила внутрішнього трудового розпорядку на підприємстві. II. Посадові обов’язки. Менеджер з навчання та розвитку персоналу виконує наступні посадові обов’язки: 2. Проводить організацію процесу постійного безперервного навчання персоналу.

Справжня посадова інструкція розроблена і затверджена на актами Російської Федерації, регулюючими трудові відносини. 2. На посаду спеціаліста по корпоративній культурі і соціальних відносин призначається особа, яка має вищу. справжньою посадовою інструкцією, в межах, визначених чинним трудовим законодавством Російської Федерації..

 • .інструкції, хоча посадова інструкція є невід’ємним інструментом регулювання трудових відносин.

Наказом Мінпраці Росії від 06.05.2015 № 276н був затверджений професійний стандарт « Фахівця з організаційного в.

 • Посадові інструкції спеціалістів. Читайте також: Посадова інструкція спеціаліста з охорони праці. Звільнення працівників від судових витрат При зверненні до суду з позовом за вимогами, що випливають з трудових відносин, у тому числі..
 • Якщо зміна трудових обов’язків працівника зажадає від нього А буває і так, що посадова інструкція існує, але працівник з нею трудових відносин, вносяться зміни в посадову інструкцію. спеціаліста відділу матеріально-технічного забезпечення.
 • Проте посадові інструкції не відносяться ні до документації з управління кадрами, ні до документації з оцінки трудової діяльності.

  2.7 Вживає заходів щодо підтримання довгострокових відносин з керівництвом і фахівцями торгових підприємств.

 • Особливості посадової інструкції фахівця з кадрів, зразок. працівника і укласти з ним трудовий договір, роботодавець зобов’язаний дати.
 • Головний фахівець з праці адміністрації району зобов’язаний: — дотримуватися норм службової етики, розпорядок дня, посадову інструкцію, порядок роботи с. — проводити перевірки на підприємствах та в організаціях району з питань трудових відносин та охорони праці.
 • Відрядження. Гарантії та компенсації у сфері соціально-трудових відносин. Трудовий стаж. Вислуга років.

  Ці сайти вам будуть корисні: Наші лічильники: Посадова інструкція спеціаліста з правових питань. Стверджую.

  Забезпечує створення та ефективне функціонування системи в рамках якої регулярно навчаються всі категорії працівників. З метою оцінки потреби організації і окремих працівників в навчанні здійснює збір і аналіз інформації про таку потребу. Обирає засоби і методи навчання, здійснює пошук та оцінку навчальних продуктів, розробку, адаптацію та проведення тренінгів. Розробляє і впроваджує плани підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, програми навчання для того щоб підвищити конкурентоспроможність компанії посредствомразвития професійних і особистісних якостей співробітників компанії, приведення имеющихсязнаний і навичок у відповідність з цілями компанії, кадровою політикою, конкурентнойсредой, сучасними вимогами та технологіями навчання.

  Проводить організацію атестацій, тестувань, моніторингів та інших видів аналізу та контролю професійного рівня персоналу. Здійснює розробку роздавальних навчальних матеріалів, процедур тестування і оцінки навчаються працівників. Взаємодіє з компаніями, які пропонують освітні курси та тренінги.

  Аналізує і підбирає тренінги. Забезпечує укладання договорів із спеціалізованими навчальними центрами, в тому числі зарубіжними, на навчання і стажування персоналу, організовує направлення працівників та оформлення необхідної документації. Складає бюджет навчання.

  Контролює правильне витрачання коштів на навчання згідно із затвердженими бюджетами та фінансовими планами, а також складання необхідної звітності. Здійснює контроль за дотриманням соціальних гарантій працівників у період їх професійного навчання.

  Забезпечує оснащення матеріальної бази для професійної підготовки і підвищення кваліфікації працівників, впровадження в навчальний процес тренажерних комплексів, автоматизованих засобів навчання. Бере участь у створенні внутрішнього центру навчання компанії. Систематично аналізує зворотний зв’язок за результатами тренінгу, корректируети оновлює програми. Здійснює підготовку навчальних, інформаційних та методичних матеріалів з питань управління персоналом. Контактує зі сторонніми організаціями, що працюють в області навчання: — тренінговими компаніями; — бізнес — школами та інститутами; — профільними інститутами, де проводять наукові дослідження і готують специалистовотрасли; — консультантами та фахівцями, які здійснюють свою діяльність індивідуально; — провайдерами конференц — сервісу; — постачальниками і дистриб’юторами компанії. Підвищує регулярно (раз в місяць) свою кваліфікацію за такими темами: — планування розвитку персоналу; — методологія проведення тренінгів; — проведення тематичних тренінгів.

  Бере участь у розробленні стратегії розвитку персоналу компанії, програм профессиональногоразвития. Разом з керівництвом розробляє посадові інструкції і обязанностисотрудников. Бере участь у розробленні пропозицій керівництву філій по співпраці з регіональними тренінговими компаніями. Веде кадровий облік і кадрове діловодство відповідно до российскимзаконодательством та стандартів компанії. Бере участь у проведенні заходів з аналізу плинності кадрів.

  Консультує керівництво і співробітників з різних аспектів трудових відносин. Здійснює розробку пропозицій щодо мотивації персоналу, підвищенню ефективності організації праці, організаційній структурі. Підтримує і розвиває корпоративну культуру компанії. Здійснює розробку і внедрениеполитики і програм зарплат, компенсацій та пільг. Бере участь в узгодженні заявок на підбір персоналу. Зберігає службову і комерційну таємниці, дотримується правил конфиденциальностипри роботі з особистою інформацією співробітників компанії, правила внутрішнього трудовогораспорядка, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії ипротивопожарной захисту. Містить перебуває у користуванні майно в цілості й схоронності.

  Надає допомогу колегам по роботі при вирішенні завдань їх діяльності в разі, якщо допомога може призвести до якісного поліпшення результатів діяльності. Дотримується встановлені строки виконання завдань та доручень. Всіляко сприяє формуванню та зміцненню сприятливого морально — психологічного клімату в колективі. Вчасно відповідає на запити інших співробітників за напрямом професійної діяльності, надає необхідну інформацію в повному обсязі. Об’єктивно ставитися до інших співробітників, оцінює їхній внесок у досягнення цілей компанії за результатами їх роботи незалежно від особистого ставлення.

  Чесно і сумлінно виконує покладені на нього обов’язки. III. Права. Менеджер з навчання та розвитку персоналу має право: 3. Звертатися до керівництва компанії: — з пропозиціями щодо вдосконалення роботи, яка пов’язана з обов’язками, що передбачені цією посадовою інструкцією; — з требованиямиоказания сприяння у виконанні своихдолжностных обов’язків і прав. Брати участь в обговоренні питань, пов’язаних з діяльністю кадрової служби. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності. Взаємодіяти з працівниками всіх структурних підрозділів. Приймати самостійні рішення щодо планування свого робочого часу.

  Підписувати і візувати документи в межах своєї компетенції. Відвідувати наради комітетів і робочих груп, інших зборів співробітників за напрямом діяльності. Діяти від імені відділу кадрів і представляти його інтереси у взаєминах сиными структурними підрозділами організації в межах своєї компетенції.

  Вести службове листування зі структурними підрозділами компанії та зовнішніми організаціями за темами підвищення кваліфікації, навчання і розвитку персоналу. Залучати фахівців усіх (окремих) структурних підрозділів до решениювозложенных на нього завдань (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо немає — з дозволу керівника підприємства).

  Короткий опис статті: посадова інструкція інженера з охорони праці в навчальному закладі

  Джерело: Посадова Інструкція Спеціаліста За Трудовим Відносинам — avtotso

  Також ви можете прочитати