Предмет, завдання і організація спортивної медицини.

03.10.2015

Предмет, завдання і організація спортивної медицини.

Читайте також:

Основи організації спортивної медицини

Мета лекції: ознайомлення студентів зі спортивною медициною як з галуззю наукових знань, формування переконання в необхідності та важливості вивчення спортивної медицини майбутнім тренером, вчителем фізичної культури для повноцінної професійної діяльності — для побудови і правильного проведення тренувального процесу, уроків фізкультури та ін

1. Формування у студентів розуміння відповідальності вчителя і тренера за життя та здоров’я спортсменів.

2. Ознайомлення із основними завданнями спортивної медицини.

3. З’ясування особливостей форм і методів роботи, що застосовуються в спортивній медицині.

4. Інформування про історію розвитку спортивної медицини в Україні.

5. Ознайомлення з диспансерним методом спостережень за спортсменами та физкультурниками.

План лекції:

1. Предмет, завдання і організація спортивної медицини.

2. Зміст і структура дисципліни.

3. Історія розвитку спортивної медицини в Україні.

Ключові слова: спорт, здоров’я, спортивна медицина.

Основні поняття: спортивна медицина, лікарсько-педагогічний контроль, функціональний контроль у спорті, диспансеризація.

В комплексі медичних дисциплін, що викладаються в інститутах фізичної культури, особлива роль належить спортивній медицині.

Термін «спортивна медицина» отримав широке поширення приблизно в 50-ті роки минулого століття, а з моменту свого зародження ця медична дисципліна називалася «лікарський контроль за здоров’ям осіб, які займаються фізичною культурою і спортом».

В даний час спортивна медицина — це окрема специфічна область медичної науки і практики, що відповідає за медико-біологічне забезпечення підготовки спортсменів. Вона є відносно молодою галуззю медичної науки. Але це самостійна науково-практична дисципліна зі своїми завданнями, методами, теорією і проблемами.

портивная медицина — галузь медицини, що вивчає здоров’я, фізичний розвиток і функціональні можливості організму у зв’язку з впливом на нього занять фізичною культурою і спортом.

Спортивна медицина — складова частина системи охорони здоров’я, а також невід’ємна частина єдиної системи фізичного виховання людини.

Спортивна медицина покликана визначати стан здоров’я, фізичний розвиток і функціональний стан організму фізкультурників та спортсменів, а також здійснювати профілактику, діагностику і лікування захворювань та ушкоджень, пов’язаних із заняттям фізкультурою і спортом.

Вчитель фізичної культури і тренеру необхідні медичні знання для побудови та правильного проведення тренувального процесу, уроків фізкультури та ін

Тренер і викладач фізичного виховання повинні вміти використовувати фізичні вправи для зміцнення здоров’я і правильного розвитку людини, попередити захворювання, зберегти здоров’я спортсмена навіть в умовах самої напруженої тренування, що є важливою умовою досягнення високих спортивних результатів, працездатності та довголіття. Поряд з цим будь-яка помилка педагога може стати небезвредной для людини. Тому тренер повинен добре знати спортивну медицину, вміти вчасно розпізнати та попередити будь-які порушення в стані спортсмена, грамотно використовувати засоби відновлення і підвищення працездатності, домогтися найвищого рівня тренованості до запланованого терміну.

Викладач фізичної культури та тренер повинні постійно пам’ятати, що при неправильній організації і методиці проведення занять можливі негативні зміни в стані здоров’я що займаються, тому педагог повинен досконало володіти комплексом знань з медико-біологічних дисциплін. Медичні дисципліни (у тому числі і спортивна медицина) складають природничо-наукову базу професійної підготовки майбутнього викладача фізкультури, особливо це важливо в умовах, коли вводиться рання спортивна спеціалізація, коли тренування спортсменів пов’язані з граничним психоемоційним і фізичним напругою, з форсованою підготовкою, коли некваліфіковані інтенсивні тренування нерідко ведуть до патології. Постійний лікарський контроль є необхідною умовою безпеки і ефективності занять фізкультурою і спортом.

Спортивна медицина розвивається як самостійна галузь медицини. Вона має

— свої методи вивчення (особливо в області визначення функціональних можливостей організму і його окремих систем і органів),

— наукові установи і

— кадри лікарів — фахівців у галузі фізкультури і спорту у відповідності з вимогами документа — «Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78. Охорона здоров’я. (Із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства охорони здоров’я N 131-О від 18.06.2003 р. N 277 від 25.05.2007 р. N 153 від 21.03.2011 р. N 121 від 14.02.2012 р.)», який затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України 29.03.2002 р. N 117. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Статус документа — ‘чинний’.

Разом з тим спортивна медицина тісно пов’язана з багатьма іншими клінічними і теоретичними медичними дисциплінами.

Напрями спортивної медицини:

— функціональна динамічна анатомія. вивчає морфологічні зміни, які виникають у м’язової, кісткової та інших системах, а також в окремих органах під впливом систематичних занять фізичними вправами і спортом;

— фізіологія фізичної культури і спорту. вивчає зміни в діяльності різних систем і органів під впливом різних спортивних навантажень;

— біохімія спорту. реєструє та узагальнює дані, що стосуються складних біохімічних процесів в організмі спортсмена, що впливають на його здоров’я та працездатність;

— гігієна фізкультури і спорту. досліджує гігієнічні фактори різного характеру, що мають велике значення при заняттях фізкультурою і спортом (гігієна одягу, взуття, місць занять, санітарно-гігієнічні норми будівництва спортивних споруд та ін);

— спортивна травматологія. вивчає характер травм під час занять фізкультурою і спортом, розробляє їх профілактику та методи лікування;

— фармакологія спорту. вивчає дію різних медикаментозних засобів на організм з урахуванням стану тренованості спортсмена, передстартових змін, можливостей зняття надмірного стомлення, відновлення порушених функцій (напр. сну, апетиту) та ін

Основна мета спортивної медицини — раціональне використання засобів фізичної культури і спорту для зміцнення здоров’я і профілактики захворювань, підвищення фізичної працездатності і т. д. а також медико-біологічна підготовка спортсменів до участі у змаганнях.

Завдання спортивної медицини:

Предмет, завдання і організація спортивної медицини.
вивчення та оцінка стану здоров’я що займаються, динамічний контроль за здоров’ям на всіх етапах підготовки;

Предмет, завдання і організація спортивної медицини.
діагностика, лікування та попередження захворювань і травм у спортсменів;

Предмет, завдання і організація спортивної медицини.
досягнення оздоровчого ефекту фізкультури і спорту в осіб різного віку, статі та стану здоров’я;

Предмет, завдання і організація спортивної медицини.
визначення найбільш раціональних гігієнічних умов фізичного виховання, усунення несприятливих впливів на людину в процесі занять фізкультурою і спортом;

Предмет, завдання і організація спортивної медицини.
контроль за функціональним станом займаються фізкультурою і спортом;

Предмет, завдання і організація спортивної медицини.
рішення питань харчування, відновлення фізичної працездатності і реабілітації спортсменів, які перенесли травми і захворювання ОДА.

Всі ці заходи здійснює спортивний лікар.

Нам важлива ваша думка! Був корисний опублікований матеріал? Так | Ні

Короткий опис статті: спортивна медицина

Джерело: Предмет, завдання і організація спортивної медицини.

Також ви можете прочитати